Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszt wytworzenia

dotyczy możliwości ustalenia wartości początkowej budynku przez rzeczoznawcę

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem pani z dnia 9.08.2004 r., uzupełnionym w dniu 17.08.2004 r. i 16.09.2004 r., dotyczącym możliwości ustalenia wartości początkowej budynku przez rzeczoznawcę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Zasady ustalenia wartości początkowej środków trwały ...

1. Czy przez rolnicze przeznaczenie gruntów, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ("dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze") należy rozumieć ich przeznaczenie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, czy ich faktyczne rolnicze użytkowanie? 2. Czy rozliczenie poniesionych nakładów na budynki w trakcie ich użytkowania przez dzierżawcę, za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy czynność wydania przewłaszczonej rzeczy wierzycielowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy przejmując w ramach rozliczenia z dzierżawcą, rolnikiem ryczałtowym, produktów rolnych, środków produkcji rolnej, wyposażenia należy wystawić fakturę VAT RR? 5. Czy czynsz uzyskiwany z tytułu dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jezior podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? br.6. i 7. Czy sprzedaż - działki faktycznie niezabudowanej a w rejestrze gruntów i planie zagospodarowania przestrzennego wykazanej jako zabudowana - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 8. Czy sprzedaż działki - w studium uwarunkowań przewidzianej pod zalesienie a w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? br.9. Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości , w postaci jednej działki zawierającej część gruntu przeznaczonego pod zabudowę , bez wyodrębniania wartości tej części gruntu? , 10. Jak należy ustalić koszt wytworzenia przekazywanych nieodpłatnie składników mienia zasobu? 11. Czy i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zbycia towaru na warunkach określonych w art. 24 ust. 5 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ? 12. Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży gruntu w drodze zaspokojenia roszczenia na podstawie art. 231 § 2 k.c. ? , 13. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy wpłaconym przez kontrahenta wadium? 14. Czy odsetki ustalane po przeniesieniu prawa własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę (sprzedaz ratalna) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny wskazuje, iż wykonuje on zadania dotyczące prywatyzacji i restrukturyzacji mienia Skarbu Państwa. Zadania te realizowane są poprzez sprzedaż ratalną mienia, nieodpłatne przekazanie a także przekazanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych form użytkowania. Działając na podstawie ustawy podatnik dokonuje także nieodpłatnego przekazania mienia na r ...

1. Czy prawidłowo jest prowadzona dokumentacja związana z inwestycją (rozpoczęta budowa budynku z przeznaczeniem na biura i inne lokale usługowe)? 2. Czy prawidłowo jest rozliczany podatek VAT z wydatków poniesionych na ww. inwestycję?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje : Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwot ...

Czy w sytuacji przekazania na reprezentację i reklamę własnych wyrobów alkoholowych koszt wytworzenia, o którym mowa w dotyczącym podstawy opodatkowania art. 29 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje podatek akcyzowy ?

Na wstępie należy zauważyć, iż dla udzielenia odpowiedzi, czy od przekazanych na cele reprezentacji i reklamy wyrobów alkoholowych należy naliczać podatek akcyzowy, właściwy jest naczelnik urzędu celnego, a nie naczelnik urzędu skarbowego - na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257). Odnośnie p ...

Koszty uzyskania przychodów

Treść pisma wskazuje, że podatnik w bieżącym roku podatkowym poniósł koszty związane z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Funduszy Strukturalnych UE. Jak wynika z pisma koszty te były niezbędne do uzyskania przez podatnika pozwolenia na budowę, które stanowiło jeden z wymaganych załączników do pr ...

- dotyczy możliwości zaliczenia wydatków, poniesionych przez najemcę do wartości początkowej środka trwałego, który zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych w grudniu 2004 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, wynikającą z pisma z dnia 17.12.2004 r., znak: US.I-1-415-70/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji ...

Czy w trakcie realizacji inwestycji koszty zużycia mediów stanowią koszty uzyskania przychodów, czy też zwiększają nakłady inwestycyjne w okresie budowy i w przyszłości podlegać będą amortyzacji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2004 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zużycia mediów (np. energii elektrycznej), monitoringu budowy itp. ponoszonych w okresie budowy nowego obiektu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na przesunięcie koryta rzeki w związku z dostosowaniem zakładu do wymogów unijnych poprzez dobudowanie brakujących pomieszczeń w przetwórni?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo z dnia 10.05.2004 r. uzupełnione w dniu 21.06.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Ze złożonych przez Panią pism wynika, że poniosła Pani wydatki związane z przesunięciem koryta rzeki, kt ...

Czy dotacja służąca sfinansowaniu kosztów wydawania magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski" podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ?

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podatnik będący zakładem budżetowym, został wydawcą magazynu "Monitor Wielkopolski". Na realizację tego przedsięwzięcia przyznano mu dotację w wysokości pozwalającej sfinansować koszty tego zadania. Kwota przydzielonej dotacji nie przewiduje konieczności odprowadzenia podatku VAT od tej dotacji. "Monitor Wielkopolski" jest magazynem zarejestrowanym w mię ...


Generowanie strony w 121 ms