Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za przejazd autostradą

Czy podatnik pośredniczący w sprzedaży winiet na autostrady powinien ewidencjonować jako przychód w książce przychodów i rozchodów tylko prowizję od sprzedaży winiet, czy również wartość winiet?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przedmiotowym przypadku przychodem z tytułu dział ...


Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parking i przejazd autostradą poniesionych przez pracowników Spółki, w związku odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2005 r. (data wpływu do Urzędu 02.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za park ...

Czy Spółka prawidłowo ujmuje na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia ...

Czy opłata za przejazd autostradą poniesioną w celu dotarcia do miejsca wyznaczonego przez podatnika, mająca związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: (...) z dnia 04.06.2003 r. (data wpływu do US: 06.06.2003 r.) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: W świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 ...

Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia zwróconych przez Spółkę kwot stanowiących równowartość wydatków poniesionych przez pracowników Spółki podczas odbywania podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko ....... S.A. - przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r. znak FFS/JKA/2005/6892 który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 23.03.2005 r. o udzielenie pisemnej int ...

W jaki sposób należy rozliczać z krajowym kontrahentem opłaty za przejazdy płatnymi autostradami na terenie Niemiec?

Jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz hurtowego i detalicznego handlu owocami i warzywami krajowymi oraz zagranicznymi pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej. Strona świadcząc usługi przewozu towarów na rzecz krajowego kontrahenta korzysta z przejazdów płatnymi autostradami na terenie Niemiec i ponosi z tego tytułu koszty. Opł ...

Czy opłata za użytkowanie dróg przez samochody ciężarowe na terenie Niemiec ujęta na fakturze zakupu przez niemieckiego dostawcę towarów może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty drog ...

Czy przychód pracownika z tytułu zwrotu opłat parkingowych i autostradowych, które poniósł on w związku z podróżą służbową, stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 24.05.2005 r. (znak: L.dz. 29/2005 r., wpłynęło do tut. urzędu w dniu 3.06.2005 r.), u ...

Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę, ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów spółki?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzesz ...

Generowanie strony w 80 ms