Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pirotechniczne

Z treści zapytania wynika, że podatnik wykonuje usługi pirotechniczne, polegające na wykonywaniu efektów specjalnych dla potrzeb filmu, teatru czy innych imprez estradowych lub premierowych. Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy prawidłowe jest traktowanie sprzedaży usług pirotechnicznych jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu towarów do poszczególnych ugrupowań statystycznych, upoważnione są wyłącznie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy, udzielił odpowiedzi w oparciu o podaną przez podatnika klasyfikację statystyczną opisanych usług pirotechnicznych. Odnosząc się do pr ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczonych usług polegających na wykonywaniu pokazów pirotechnicznych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pana "X" – reprezentowanego przez pełnomocnika Panią "Y"na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2005 r. Nr PP/443-0122/05/JW stanowiące interpretację co ...

Czy usługi pokazów ogni sztucznych są zwolnione od podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx w oparciu o przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z Państwa zapytaniem ujętym w piśmie z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 29.06.2004 r.) w sprawie stawki podatkowej na świadczenie usług pokazów ogni sztucznych informuję, jak niżej: Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt ...

Generowanie strony w 6 ms