Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata adiacencka

Pytania podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez gminę: 1. Jaka jest wysokość podatku VAT przy sprzedaży w drodze przetargu Spółce z o.o. gruntów niezabudowanych będących własnością gminy, na które zostanie wydana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy polegająca na zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej? 2. Jaka jest wysokość podatku VAT przy sprzedaży w drodze negocjacji Spółce z o.o. gruntu będącego własnością gminy z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z ważnym pozwoleniem na budowę)? 3. Jaka jest wysokość podatku VAT przy sprzedaży lokali komunalnych będących własnością gminy ich najemcom, garaży i lokali użytkowych wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu? 4. Jaka jest wysokość podatku VAT pierwszej opłaty przy przekazaniu zabudowanego i niezabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste oraz opłat rocznych? 5. Czy do opłat rocznych z tytułu przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste należy doliczać podatek VAT, jeżeli umowy zostały zawarte przed 1.05.2004 i po 1.05.2004? 6. Jaka jest wysokość podatku VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, rozstrzyganego przez gminę poprzez wydanie decyzji administracyjnej dla wniosków złożonych przed 1.05.2004 i po 1.05.2004? 7. Jaka jest wysokość podatku VAT przy naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości budowlanej w wyniku jej podziału – opłata jest pobierana wskutek wydania decyzji administracyjnej?8. Jaka jest wysokość podatku VAT przy naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, po sprzedaży tej nieruchomości – opłata jest pobierana wskutek wydania decyzji administracyjnej?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137, poz. 926 ze zm.), organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004 r. grunty zostały uznane za towary. Odpłatna zatem ich dostawa podlega opodatkowaniu poda ...

dot. wpłat mieszkańców na inwestycję budowy wodociągu. Dofinansowanie to stanowi zdaniem pytającego zwrot części kosztów budowy, wpłaty zaliczane są na poczet opłat adiacenckich. Czy dopłaty mieszkańców należy opodatkować podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy .............. dnia 21 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2005 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach informuje, że stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. UZA ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Gminę w zakresie ustalania opłat adiacenckich.

W zapytaniu podatnik przedstawia, że w oparciu o art. 145 ust. 1, art. 148 ust. 1 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałę Rady Miejskiej w (...), naliczane są opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w formie decyzji administracyjnej właścicielom lub użytkownikom nieruchomości położonych wzdłuż wybudowanego ...

Czy partycypacje miszkańców w inwestycjach gminnych np.: budowa wodociągu, kanalizacji, w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli udział w kosztach budowy zostanie zaliczony na poczet opłaty adiacenckiej?. Jeżeli tak, to czy Gmina może w umowach zawieranych z mieszkańcami wliczać podatek od towarów i usług w kwotę partycypacji i czy po realizacji zadania Gmina może odzyskać podatek naliczony z wystawionej faktury przez wykonawcę inwestycji - jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta X z dnia 12 stycznia 2005 r. ( które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 19 stycznia 2005 r. ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wpłaty śrdoków pieniężnych dokonywane przez mieszkańców gminy tytułem współuczestniczenia w finansowaniu kosztów budowy wodociągów wraz z przyłączami?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Mieszkańcy gminy, właściciele nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (budowa wodociągów wraz z przyłączami) przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właś ...

Czy można skorzystać z ulgi na remont i modernizację za rok 2005 z tytułu opłaty adiacenckiej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm: Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 727; Dz. U. Nr 86 z 2005 r., poz. 732; Dz. U. Nr 93 z 2004 r., poz. 894, Dz. U. Nr 143 z 2005 r., poz. 1199) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18.11.2005 r. uzupełnionego ...

Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają raty z tytułu opłaty adiacenckiej ustalone przed 01.05.2004 roku na podstawie decyzji administracyjnej, wnoszone po 01.05.2004 roku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT rat z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej na rzecz właściciela ustalone przed 0 ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT opłaty adiacenckie wynikające z decyzji wydanych po 1 maja 2004 roku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i uzbrojenia gruntu naliczonej decyzją admi ...

Czy pobierana przez Gminę opłata adiacencka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina X, na podstawie przepisu art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21.08 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) pobiera opłatę adiacencką. Opłata ta wynika ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę nieruchomości gruntowych i ustalana jest w formie decyzji administracyjnej. Wysokość ...

Agencja będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia opłatę adiacencką wynikającą z decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze na mocy dyspozycji przepisu art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 549 ms