Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: energia elektryczna

Odliczenia od podatku

W związku z Pani pismem z dnia 22.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2003 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że: Przepis art. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wskazuje przypadki, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Państwa pismem z dnia 21.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) w razie nielegalnego pobierania energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne po ...

Począwszy od dnia 5 grudnia 1997 r., tzn. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje kompetencja do wymierzania kar pieniężnych wobec podmiotów stosujących wyższe od zatwierdzonych ceny lub taryfy w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła (art. 56 ust. 2 i art. 56 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 72 Prawa energetycznego).

Urząd Skarbowy w Ł. decyzją z dnia (...), wydana na podstawie art. 270, art. 210, art. 21 § 1, art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), nałożył na Spółdzielnię Mieszkaniową w K. obowiązek odprowadzenia do budżetu Państw ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. znak: L.dz./94/2003 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiąz ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r (data wpływu do Urzędu 30.07.2003 r.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całoś ...

- dotyczy wystawiania faktur VAT

Odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) w sprawie wystawiania rachunków przez podatnika zwolnionego z podatku VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Finansów w ...

Kiedy mogę zaliczyć wydatki za czynsz, energię elektryczną i telefon do kosztów uzyskania przychodów, tj.: z dniem, w którym otrzymuję fakturę lub rachunek, czy z dniem ich zapłaty ?

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawodawca nie definiuje pojęcia koszty poniesione, to oznacza, że nie jest wymagane faktyczne dokonanie zapłaty, bez znaczenia również pozostaje fa ...

- dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT za sprzedaż energii elektrycznej na rzecz pracowników na mocy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.02.2004 r. (data wpływu – 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w przedmiocie określenia podstawy opodatkowan ...

Czy jako darowiznę można odliczyć wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla "Na Wzgórzu" we wsi W. oraz dokonane w 2004 r. wpłaty do Urzędu Gminy na rzecz Rejonu Energetycznego w O.? Czy mozna odliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej wydatek na budowę ogrodzenia działki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. (data wpływu 16.01.2004 r.), uzupełnione 29.01.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w 2003 r. dokonał Pan wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej o ...

Generowanie strony w 7 ms