Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział strony

Czy udział w kosztach budowy sieci wodociągowej w świetle nowej ustawy o VAT jest opodatkowany podatkiem VAT, jaką stawką ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. l4a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 22.07.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy kwestii czy udział ...

W dacie przeprowadzenia rozprawy i wydawania wyroku skarżąca miała ukończone 18 lat, a zatem była pełnoletnia i nie mogła być reprezentowana przez ojca, który utracił przymiot przedstawiciela ustawowego. Pomimo tego nie była ona prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy, co spowodowało, iż nie uczestniczyła ona w rozprawie przed Sądem. Takie naruszenie przepisów postępowania wskazuje na to, że strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw określonych w art. 183 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyrokiem z dnia 3.06.2003 r. sygn. akt SA/Rz 265/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.03.2001 r. nr IS.I/2/823-2-12/2001 w przedmiocie zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Z uzasadnienia ww. orzeczenia wynikają następujące ustalenia faktyczne i prawne: W dniu 27.10.2000 r. Eugeniusz C. działając i ...

1. Sąd uchyla zaskarżoną decyzję, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania. Okoliczność niezawiadomienia skarżącej o prowadzeniu dowodu z zeznań świadków nie jest uchybieniem przesądzającym o treści zaskarżonej decyzji, nie można bowiem podzielić poglądu, że podstawę wznowienia postępowania stanowi nieuczestniczenie strony w jakiejkolwiek czynności postępowania bez względu na jej wpływ na treść rozstrzygnięcia. Ponadto - skoro skarżąca została prawidłowo zawiadomiona o wszczęciu postępowania kontrolnego, pouczona o prawach i obowiązkach kontrolowanego, była powiadamiana o terminach czynności kontrolnych, zapoznana z treścią kwestionowanych dokumentów i miała możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego, nie można zatem skutecznie wywieść, że została pozbawiona prawa, wynikającego z art. 123 § 1 ordynacji podatkowej. 2. Niespójność art. 56 § 1 ordynacji podatkowej z art. 12 ust. 2 pkt 1 i art. 21 pkt 4 ustawy o NBP dotyczy wyłącznie kwestii formalnych, tj. formy ogłoszenia oraz organu ogłaszającego stopy procentowe, i nie może stanowić podstawy do postawienia tezy o bezprzedmiotowości wskazanego przepisu ordynacji podatkowej. 3. Paragraf 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych istotnie nie precyzuje żadnego specjalnego sposobu dokumentowania przez podatnika przewidywania okresu używania środka dłużej niż rok. Organy podatkowe nie przekraczają zatem granic swobodnej oceny dowodów, uznając, że wpisując samochód osobowy do ewidencji środków trwałych podatnik przewidywał używania tego środka dłużej niż rok. 4. Z treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, a koszt musi być faktycznie poniesiony, natomiast posiadane dowody muszą dokumentować czynność (zdarzenie gospodarcze), która rzeczywiście miała miejsce w związku z prowadzoną działalnością. Ciężar dowodu istnienia tego związku spoczywa na podatniku.

Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1743/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 12.07.2002 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie uchyliła decyzją Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 15.03.2002 r. i określiła ...

Zważywszy na wymogi i gwarancje procesowe wynikające z art. 196 i 190 Ordynacji podatkowej przesłuchanie świadków, z udziałem strony, jeżeli z prawa tego skorzysta, może przyczynić się do bardziej wnikliwego wyjaśnienia sprawy aniżeli dotychczasowe oświadczenia tychże osób. Wobec nie podjęcia nawet próby przesłuchania strony w trybie art. 199 Ordynacji podatkowej - organy podatkowe nie mają natomiast formalnego prawa antycypować: jakie wyniki przyniesie przeprowadzenie tego dowodu, a w szczególności jego ocena, dokonana wraz z oceną zeznań przesłuchania świadków.

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 340/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2004 r., w którym na podstawie art. 228 § 1 w związku z art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm., zwana dalej "Ordynacja podatkowa"), stwierdzono wnies ...

Gmina jest niewątpliwie zainteresowana sprawą podatkową dotyczącą zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro wpływy z tego podatku są źródłem dochodu własnego gminy, nie jest jednak związana w tym przypadku z obowiązkiem podatkowym, tj. nieskonkretyzowaną powinnością poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie (art. 4 ustawy - Ordynacja podatkowa). Tym samym nie jest stroną tego postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10.03.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 240/04, oddalił skargę Gminy na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 31.05.2004 r., znak: IS.1/2-418-1/2004, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił następujący ...

Stroną jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny (obowiązek lub uprawnienie) podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Członek zarządu spółki z o.o. jest osobą trzecią, o której mowa w art. 107 § 1 Ordynacji podatkowej, a zakres jego odpowiedzialności wynika z art. 107 § 1 i art. 116 § 1-4 Ordynacji podatkowej. Dopiero w tym postępowaniu członek zarządu spółki z o.o. staje się stroną postępowania jako osoba trzecia, ponosząca odpowiedzialność za zobowiązania spółki, obejmuje zaległości podatkowe, powstałe w okresie pełnienia tych obowiązków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 roku (sygn. akt I SA/Lu 435/04), oddalił skargę Bogdana M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 271ipca 2004 roku,Nr PD.1-4218-48/04 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia 10 lipca 2003 roku określającej spółce z o.o. K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - przedmiotu wniosku o interpretację

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 25.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.07.2006r., znak: IS.I/2-4231/13/06, uchylającej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 17.03.2006 r., znak: US.I ...

Czy kwota spłaty tytułem wyrównania udziałów stron w majątku wspólnym, zasądzona od byłego męża podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja oodatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dn. 16.01.2007r. uzupełnione w dniu 06.02.2007r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 16.01.2007r. zwróciła się Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakres ...

1. W myśl art. 133 § 1 u.p.p.s.a., sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy. Za naruszenie tego przepisu nie można zatem uznać, wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, zaakceptowania przez Sąd w zaskarżonym wyroku, jako zgodnej z przepisami prawa, oceny materiału dowodowego oraz przyjęcia za prawidłowe ustaleń będących konsekwencją tej oceny. 2. Znaczenie zawartej w art. 122 Ordynacji podatkowej zasady prawdy obiektywnej realizowanej poprzez normy art. 187 § 1 tej ustawy, należy rozpatrywać z celem jej wprowadzenia, to jest ustaleniem przez organy podatkowe stanu faktycznego zgodnego ze stanem rzeczywistym. Jeżeli natomiast w konkretnym postępowaniu dokonanie ustaleń faktycznych wymaga współdziałania strony postępowania podatkowego, to brak takiego współdziałania wywołuje negatywne skutki prawne wynikające z uznania tych okoliczności faktycznych za nieuzasadnione. 3. Nie stanowi uchybienia normom zawartym w przepisach art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej odmowa uwzględnienia przez organ wniosków dowodowych składanych przez stronę postępowania, które w żaden sposób nie mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 255/06, oddalił skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "S" (od 6 listopada 2006 roku "P" Sp. z o.o.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 15 grudnia 2005 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaskarżonym do sądu administracyjne ...


Generowanie strony w 18 ms