Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiłek profilaktyczny

Podatnik wnosi o udzielenie informacji czy ma prawo odliczyć podatek naliczony w fakturze dokumentującej zakup w/w posiłków.Zdaniem Pytającego, skoro poniesienie kosztów na zakup posiłków ma związek z prowadzoną działalnością i wynika z obowiązku nałożonego przepisami prawa, Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Stan faktyczny: Podatnik jest przedsiębiorcą obowiązanym na podstawie przepisów Kodeksu pracy i układów zbiorowych do zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków profilaktycznych. Posiłki są przygotowywane przez firmę zewnętrzną i jako gotowy produkt przywożone na stołówkę zakładową, gdzie nieodpłatnie wydawane są pracownikom do spożycia. Ocena prawna sta ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gotowych posiłków profilaktycznych, przekazywanych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom jegofirmy.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Od powyższej zasady ustawa o VAT przewiduje tylko dwa odstępstwa, w powołanym przepisie szczegółowo wymienione, tj.: 1) usługi te zostały nabyte p ...

dotyczy możliwości odliczania naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu posiłków profilaktycznych przeznaczanych do spożycia dla pracowników podatnika

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 28.12.2004 r. (znak: EF/21275/04, z datą wpływu 30.12.2004 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Z op ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą prawa do odliczenia podatku od zakupu posiłków profilaktycznych i napojów lub produktów do ich przygotowania we własnym zakresie przez pracowników.

Odpowiadając na wniosek Strony, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia, że stosownie do zapisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 26 cz ...

Czy wartość rzeczowych świadczeń (oraz ekwiwalenty w zamian tych świadczeń) w formie bezpłatnych posiłków i napojów, przysługujących żołnierzom zawodowym i służby nadterminowej ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, jest zwolniona z podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ........ stwierdza, że stanowisko Jednostki Wojskowej .....– przedstawione we wniosku z dnia .... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej świadcz ...


CZY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU OD ZAKUPIONYCH W FIRMIE CATERINGOWEJ POSIŁKÓW DLA PRACOWNIKÓW ?

Podatnik świadczy usługi budowlano – montażowe . Na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz.U. Nr 60 , poz. 276 ) pracownikom , którzy wykonują roboty na otwartej przestrzeni w okresie zimowym , są wydawane posiłki profilaktyczne. Posiłki dostarcza wyspecjalizowana firma cateringowa , która dokonaną ...

Czy wartość otrzymanych przez pracowników kuponów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, w przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków profilaktycznych, jest zwolniona od podatku dochodowego?

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym (....) w związku z wykonywanymi przez niektórych pracowników pracami w warunkach uprawniających do posiłków profilaktycznych wydaje ww. osobom kupony uprawniające do nabywania posiłków. Zdaniem (.....) wartość opisanych wyżej kuponów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..... informuje, iż stosown ...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie posiłków regeneracyjnych dla uprawnionych pracowników?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Nr PSUS/PPOI-443/7/05/MS z dnia 28.02.2005r. w ten sposób, iż uznaje stanowisko "X" S.A. przedst ...

Podatnik zapytuje czy ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 04.02.2005 r. (data wpływu do tut Urzędu 09.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Generowanie strony w 10 ms