Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata notarialna

Czy opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem przedsiębiorstwa możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

W związku z zapytaniem Pana przesłanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew do tut. organu podatkowego – wpływ 3.11.2004 r. – dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej opłat notarialnych i sadowych związanych z nabyciem przedsiębiorstwa, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 ...

- dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczących opłat notarialnych związanych z nabyciem prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2005 r. (data wpływu 26.01.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11.02.2005 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturac ...

Czy poniesione w/w wydatki na opłatę notarialną, skarbową, doradztwo, koszty sporządzenie prospektu emisyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje: Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, ze XXX S.A. podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, ponosząc w związku z tym wydatki związane z doradztwem, opłatami notarialnymi i skarbowymi, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego. Pytanie brzmi: czy poniesione w/w wydatki stanow ...

Czy poniesione w/w wydatki na opłatę notarialną, skarbową, doradztwo, koszty sporządzenie prospektu emisyjnegi stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje: Spółka w zapytaniu przedstawiła następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie: XXX S.A. w sierpniu 2004 roku podwyższyła kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji. Akcje zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy po cenie nominalnej. W procesie tym Spółka poniosła koszty sporządzenia aktu notarialnego z Walnego Zgromadzenia A ...

Czy w ramach odliczenia od podatku wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym można odliczyć również 19% kosztu związanego ze sporządzeniem aktu notarialnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 19 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy koszty (opłaty notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej za wpis do Księgi Wieczystej) zwiększają cenę nabycia środka trwałego (gruntu) czy też staniowią bezpośredni koszt uzysknia przychodów?

Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn. 18.04.2005r. (data wpływu 22.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. ustalenia ...

Czy w przypadku nabycia akcji innej spółki koszty Podatnika: "due diligence", "success fee", koszty doradztwa finansowego, usług prawnych i doradczych stanowią kup w momencie poniesienia? Czy zapłacona cena akcji i inne koszty bezpośrednio związane z zakupem (opłaty: notarialna i skarbowa, prowizja biura maklerskiego) będą kup w momencie sprzedaży akcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w celu obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, koszty zrzeczenia się nieruchomości dotyczące opłaty skarbowej, wartości gruntów oraz niezamortyzowanej wartości budowli?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma N. z dnia 18.04.2005 r. (znak: DN2-0 ...

Czy koszty notarialne związane ze sporządzeniem umowy spółki (opłata za potwierdzenie podpisów, koszty aktu notarialnego zawiązania spółki, podatek od czynności cywilnoprawnych) stanowią koszt uzyskania przychodów nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów kosztów notarialnych ponoszonych przez spółkę w organizacji w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspólnicy spółki z o.o., jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego, ...

Czy wydatki na zakup gruntu, opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem gruntu oraz wydatki związane z uzbrojeniem gruntu w infrastrukturę techniczną i ogrodzeniem terenu stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i czy można je rozliczyć w momencie poniesienia?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dot. możliwości zaliczenia ...

Generowanie strony w 17 ms