Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: loteria fantowa

Stan faktyczny: Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W prowadzonej działalności organizuje dla swoich odbiorców akcje promocyjne, w których przyznaje nagrody. Dotychczas Spółka organizowała konkursy związane ze sprzedażą premiową. Obecnie Spółka planuje ubiegać się o zezwolenie na organizowanie loterii promocyjnych i fantowych. Uczestnikami loterii będą co do zasady podmioty gospodarcze (np. osoby fizyczne prowadzące sklepy). W tym stanie faktycznym zostały postawione następujące pytania: 1)Czy zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy również wygranych otrzymanych przez podatnika w związku z udziałem w loterii promocyjnej lub fantowej związanej z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą? 2) Czy, jeżeli wartość w/w nagrody jest wyższa od kwoty zwolnionej, to Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w/w ustawy?

Ad. 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pdof,” wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeże ...

Czy dostawy towarów wykonanych przez pacjentów szpitala w ramach terapii zajęciowej, które są prezentowane na aukcjach i w ramach loterii fantowej za które nabywcy - wzamian za ich nabycie - wrzucają do puszek dobrowolne datki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 31.05.2004 r. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej opodatkowania na gruncie przepi ...

Czy loteria fantowa, organizowana przez szkolę podstawową w trakcie festynu środowiskowego, podlega opodatkowaniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 §1 oraz art.14a§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 18 marca 2005r (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 25 marca 2005r) uzupełnionego przez Wnioskodawcę w dniu 18.04.2005r - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy powstanie obowiązek podatkowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w chwili uzyskania przez tą instytucję przychodu z loterii fantowej, organizowanej podczas jednostkowej imprezy o charakterze artystycznym?

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pisemny wniosek Gminnego Ośrodka Kultury o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa a ...

Czy loteria fantowa organizowana przez szkołę w trakcie festynu środowiskowego - podlega opodatkowaniu?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 10 maja 2005r. Nr PDP/423-4/MD/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Czy otrzymana przez prowadzącego działalność gospodarczą Podatnika, jako nagroda rzeczowa w loterii promocyjnej kasa fiskalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - ...

Czy pieniądze uzyskane z zorganizowanej przez Szkołę aukcji i loterii będą stanowiły dla Szkoły przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2007r. stwierdza, że pieniądze uzyskane przez podatnika, którego celem statutowym jest działalność oświatowa, z tytułu sprzedaży losów ...

W jaki sposób należy ustalić dochód oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu organizowania loterii fantowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

opodatkowanie organizowanej loterii promocyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 49 ms