Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mała architektura


Czy właściwa jest stawka podatku VAT w wysokości 7 %, zgodnie z art. 146 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku: budowy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, tj.: drogi dojazdowej wzdłuż budynku z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, sieci i przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, małej architektury (piaskownica, ławki, zjeżdżalnia), - budowy parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 9.08.2004 r. (znak: TI/185/2004, z datą wpływu do tut. Urzędu 11.08.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 25.08.2004 r. (znak: TI 237/2004): czy właściwa jest stawka podatku VAT w wysokości 7 %, zgodnie z art. 146 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku: budowy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkanio ...

Stawka podatku od towarów i usług na usługi wykonania i montazu ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy budynku mieszkalnym.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie nr KE/4433/2005 w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla wykonania i montażu ogrodzenia istniejącego placu zabaw przy budynku m ...

pytanie dot. stawki podatku VAT na usługę wykonania ogrodzenia placu zabaw przy budynku mieszkalnym

POSTANOWIENIENa podstawie: art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu: stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.02.2006r. przez ...... s.c. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADN ...

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kabin telefonicznych i półkabin telefonicznych.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, tutej ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przy robotach związanych z inwestycją zagospodarowania skweru wraz z placem zabaw we wsi X, istnieje możliwość zastosowania stawki obniżonej w wysokości 7%?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a §1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), w związku z Pana wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2006r. sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika - Naczelnik Urzędu Ska ...

Roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego, wielorodzinnego spełniającego kryteria art. 41 pkt 12a ustawy są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast wszystkie wymienione roboty dotyczące małej architektury (podjazdy, parking, trzepak, piaskownica, oświetlenie terenu, zieleń oraz przyłącza prowadzone od ulicy do budynku) są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wg stawki podstawowej 22%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą obiektom budownictwa mieszkaniowego tj. roboty dotyczące małej architektury oraz przyłączy zewnętrznych do budynków podlegają opodatkowaniu stawką 22%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

VAT w zakresie stawki podatku na roboty budowlano – montażowe w budynkach mieszkalnych, wykonywanych również przez podwykonawców, roboty związane z adaptacją kamienicy na hotel oraz roboty związane z małą architekturą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować roboty wykonywane przez generalnego wykonawcę związane z budową kubatury budynków, roboty wykonywane przez podwykonawców związane z budową kubatury budynków, roboty zewnętrzne związane z wykonaniem sieci wraz z przyłączami, małą architekturą drogami, ogrodzeniem i zielenią?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 15 ms