Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód dewizowy

Czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej?

W związku z zapytaniem w trybie art. 14 a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dn. 21.09.2004 r. dotyczącym wyjaśnienia, czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej, Naczelnik Urzędu ...

Jak opodatkowane są kontrakty terminowe na rynku FOREX tzn. rynku gdzie instrumentem finansowym są kontrakty, których przedmiotem są różnice kursowe?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik poprzez rachunek bankowy i pośrednika – brokera, z którym podatnik ma podpisaną umowę o świadczenie usług polegających na otwieraniu i zamykaniu wskazanych przez podatnika pozycji, rozlicza się z przeprowadzanych transakcji na rynku walutowym. Transakcje przeprowadzane są w złotych polskich, zaś na koniec roku podatnik otrzymuje od swojego br ...

Pytanie dotyczy prawidłowości płacenia podatku dochodowego osoby fizycznej, która podpisała umowę o pracę z niemiecką firmą nie mającą w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa. Praca jest wykonywana w Polsce.

W dniu 31.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w .... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają ...

- dotyczy opodatkowania dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach zasady de minimis

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 28.09.2006r. znak: US-I-1-410-3-37/06, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie zwolni ...

Generowanie strony w 12 ms