Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszt

Odliczenia od podatku

W związku z Pani pismem z dnia 22.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 ...

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki znak: Ldz. 53/03 z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 09.04.2003 r.) w sprawie uzyskania pisemnej informacji w przedmiocie zaliczenia do kosztu wytworzenia środka trwałego kosztów ogólnego ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia: Na mocy opu ...

Czy wydatek na opłatę prowizji za miejsce na bazarze (na poczet której inny podmiot wystawił fakturę VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Generalnie można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadn ...

Dotyczy zaliczenia przez podatnika w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. W związku z tym wyjaśnienia wymagają nastepujące kwestie: czy aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikające z przemnożenia ilości kilometrów i stawki za 1 km - wystarczy sama ewidencja, czy pracownik powinien przedłożyć dowody poniesionych kosztów (np. faktury za paliwo).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004r (wpływ do urzędu 30.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że : zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu dla potrzeb realizacji zawartej umowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...

Czy szpital ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z usługami medycznymi wykonanymi ponad 1/12 kontraktu zawartego z NFZ?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta Nr US/.PDP/423-10/03 z dnia 10.07.2003 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustaw ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2003 r. dokonał Pan zwolnienia kwatery WAM w wyniku czego została opracowana wartość kosztorysowa tytułem zwrotu kosztów za podwyższenie standardu kwatery. Postawione zostały następujące pytania: 1. W jaki sposób i na podstawie jakiego dokumentu mam wykazać ww. dochód w zeznaniu rocznym? 2. W jaki sposób obliczyć koszty uzyskania ww. przychodu-wartość kosztorysową materiałów i robocizny?

W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodz ...

Generowanie strony w 26 ms