Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działanie

Jaką stawką opodatkować wycenę nieruchomości dokonaną na rzecz organów administracji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 maja 2004 informuje, że świadczenie usług wyceny nieruchomości na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli z tytułu wykonania tych c ...

Czy praktyka lekarska wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a spółką prowadzącą NZOZ będzie uznana za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągnięty z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 24.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na zobowiązaniu się do powstrzymania się od konkurencji za wynagrodzeniem oraz zastosowanie prawidłowej stawki tego podatku?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), oraz w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r., Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.10.2007r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urz ...

„Czy bonus pieniężny uzależniony od obrotu oraz upusty cenowe są kosztami uzyskania przychodów?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy akcje promocyjne przedstawione w opisie stanu faktycznego przedmiotowego wniosku mogą być zakwalifikowane jako działania reklamowe w rozumieniu UPDOP, niepodlegające ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP? Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją/uczestnictwem w akcjach promocyjnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego przedmiotowego wniosku, zwłaszcza wydatki na usługi gastronomiczne i koszty związane z wydaniem alkoholu stanowiącego produkt Spółki, mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

zasadność uwzględnienia zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federalną Republiką Jugosławii dnia 12 czerwca 1997 r. przy wypłacie wynagrodzenia podatkowemu rezydentowi serbskiemu za prowadzenie kampanii prasowej na terytorium Serbii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy od przychodów izby rolniczej ze świadczenia usług doradczych na rzecz rolników powinien być odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy pobieranie opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę, nie będących działalnością gospodarczą, będzie rodziło zobowiązania podatkowe, jeżeli tak, to jakie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

kwalifikacja poszczególnych kosztów podatkowych ponoszonych na działania promocyjne i informacyjne w związku z realizowanymi projektami modernizacji linii kolejowych realizowanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet 7 – „Transport przyjazny środowisku” w ramach Działania 7.1: „Rozwój transportu kolejowego”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 80 ms