Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: karty telefoniczne

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Dokonana wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę w zapisie wskazanego wyżej art. 22 ust. 1 „koszty ...

Spółka jest firmą z branży telekomunikacyjnej, m. in. sprzedaje impulsy telefoniczne zapisane na kartach telefonicznych. W najbliższym czasie zamierza podpisać umowę komisową na sprzedaż kart z dużym kontrahentem. W przypadku komisowej sprzedaży kart - w jakim momencie momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym, w przypadku gdy usługa jest realizowana przy użyciu odpowiednio ...

1)Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup kart doładowujących do telefonu komórkowego oraz zasilacza w sytuacji, gdy telefon nie jest środkiem trwałym? 2)Kiedy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnice kursowe?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Pyt. 1) Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup kart doładowujących konto posiadanego przez P ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komisanta?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona działając jako komisant, na podstawie zawartych przez nią umów komisu, dokonuje sprzedaży kart telefonicznych typu pre-paid. Sprzedaż kart prowadzona jest w imien ...

Z przedmiotowego wniosku wynika, że będąc podatnikiem podatku od towarów i usługzakupiła Pani kartę do telefonu komórkowego, który wykorzystywany jest do prowadzeniadziałalności gospodarczej. W związku z powyższym ma Pani wątpliwości czy przysługujePani prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze dokumentującej zakup tejkarty. Według Pani opinii prawo do odliczenia przysługuje.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ...

Czy w przypadku opisanych wyżej usług mamy do czynienia ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, dla których obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś w przypadku sprzedaży kart na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 3 miejscem opodatkowania tych usług będzie miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 03 sierpnia 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowe ...


Czy wydatek na zakup i doładowanie kart telefonicznych dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. W związku z powyższym podstawowymi i jedynymi warunkami kwalifikującymi dany wydatek do grup ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstanie w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego podanym na wystawionej fakturze, a w przypadku usług przedpłaconych - w momencie dokonania sprzedaży zasilenia, to jest zaciągnięcia zobowiązania do wykonania usługi telekomunikacyjnej? Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, z której uzyskuje przychody, podzielone na przychody: 1. Ze świadczenia ciągłych usług na rzecz abonentów w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowiącej podstawę do wystawienia przez Spółkę faktur VAT). 2. Z tytułu usług międzyoperatorskich (tzw. interconnect), świadczonych na rzecz krajowych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizowaniu połączeń m. użytkownikami sieci innych operatorów a klientami Spółki. Zasady rozliczania interconnect regulowane są w umowach zawartych m. operatorami, faktury za wykonanie usługi wystawiane są w cyklach miesięcznych, po zweryfikowaniu przez operatorów wartości wykonanych usług. 3. Z tytułu roamingu za usługi świadczone zgodnie z umowami na rzecz zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizacji połączeń użytkowników zagranicznych sieci komórkowych przebywających na terenie Polski, rozliczane w cyklach miesięcznych. 4. Z usług przedpłaconych (tzw. prepaid), powstające w związku z zakupem przez klientów usług bezabonamentowych - zapłata za usługę następuje z góry przy nabyciu tzw. zasilenia (np. papierowej telekarty, w bankomacie lub poprzez Internet). Dokonanie zasilenia to wprowadzenie do systemu informatycznej informacji o limicie dostępnym dla klienta na wykonanie usług. Dokonując sprzedaży zasilenia Spółka nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z jej usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31 stycznia 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 31 stycznia 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w związku z prowadzoną działalnością prowadzi sprzedaż niżej wymienionych towarów: 1.wydawnictwa, których motywem są znaczki pocztowe (różne formy wyd ...

Generowanie strony w 30 ms