Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie pieniężne


1. Czy umorzenie warunkowe jest przychodem w aspekcie prawa podatkowego i jak jest opodatkowane? 2. Czy umorzenie bezwarunkowe jest przychodem podatkowym, czy obniży nam wartość zadania inwestycyjnego do poziomu rzeczywistej zapłaty?

W dniu 30.05.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu wpłynął wniosek z dnia 25.05.2005 r. zawierający zapytanie o zakresie stosowania przepisów dotyczących przychodów w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 3 lit. a, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik przy realizacji zadania inwestycyjnego pod na ...

Czy umowa kupna-sprzedaży i prawomocny wyrok sądu potwierdzający istnienie wydatku poniesionego na rzecz transakcji wynikającej z umowy, stanowią dokumenty uzasadniające zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 08.07.2005r.w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisk ...

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu spełnienia przez dłużnika innego niż umówione świadczenia ? Czy spełnienie świadczenia zamiennego przez dłużnika na podstawie art. 453 Kodeksu cywilnego jest dostawą towaru w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ?

W dniu 9 stycznia 2006 r. Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony pismami w dniach 25 stycznia 2006 r. oraz 17 lutego 2006 r. Z treści wniosku oraz uzupełnień wynika następujący stan faktyczny.I... C... Sp. z o. o. w S... wynajmuje od firmy I... B... na podstawie umowy najmu lokal użytkowy w S... . ...

Czy odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań, które to zobowiązania związane były z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną, wniesionego przez tę osobę aportem do spółki kapitałowej, stanowią koszty uzyskania przychodów tej spółki?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 lutego 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych st ...

Czy zapłacona drugiej spółce kwota (netto), tytułem wynagrodzenia za poniesione nakłady, stanowić będzie dla Podatnika koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, NIP 525-000-80-28, znak DS/878/06 z dnia 18 maja 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy w związku z faktem wniesienia do nowej spółki zobowiazania w walucie obcej wynikającego z umowy kredytowej dojdzie do realizacji dla celów podatkowych ujemnych róznic kursowych narosłych na tym zobowiązaniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 1 września 2006r. (data wpływu do Urzędu 05.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w związku z faktem wniesienia do nowej sp ...

1. czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów są odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), które zostały uregulowane w drodze przeniesienia przez dłużnika na wierzyciela prawa wieczystego użytkowania na podstawie art. 453 Kodeksu cywilnego, 2. potwierdzenia, iż przychody z tytułu różnic kursowych od wartości pieniężnych w walucie obcej nie powstają na podstawie art. 12 ust. 2a w/w ustawy, w przypadku spełnienia zobowiązania w drodze art. 453 Kodeksu cywilnego,

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 31 października 2006r. (data wpływu do Urzędu 03.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełnionego pismem z dnia 12.12.20 ...

Czy koszty procesowe poniesione przez Spółkę lub zwrócone kontrahentowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd oraz zapłacone odsetki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki S.A. przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – jest nieprawidłowe ...

Czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowanych przez spółkę A. na Bank w zamian za zwolnienie z zobowiązania spółki komandytowej T. jako emitenta dłużnych papierów wartościowych - nie będą stanowić dla Banku (wspólnika spółki komandytowej) kategorii podatkowej, na mocy art. 5 ust. l oraz ust. 2 w związku z art. l, art. 12 oraz art. 15 ustawy o CIT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 16.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przeniesienie prawa własności obligacji wyemitowany ...

Generowanie strony w 10 ms