Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynek używany

Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej używanym budynkiem, który był modernizowany przed 26 marca 2004 r. i wydatki na modernizację dawały prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w 2000 r. otrzymał w formie wkładu ni ...

Firma zamierza kupić budynek murowany o powierzchni całkowitej 2.132 m2, zbudowany w 1966 r., w 1999 r. został zakończony remont stanowiący 31,33% wartości budynku, a sprzedawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków. Czy kupując w/w budynek należy zapłacić podatek VAT ?

Szkoła zamierza zakupić budynek murowany o powierzchni całkowitej 2132 m2, powierzchni użytkowej 1140 m2. Budynek zostały wybudowany w 1966 r., a jego pierwotna wartość wyniosła 231.913,49 zł. Po przeszacowaniu 30.04.1998 r., wartość brutto budynku wyniosła 740.328,02 zł. We wniosku jednostka podnosi, iż 24.10.1999 r., został zakończony remont w/w budynku na kwotę 231.991,26 zł., co stanowiło 31,3 ...

Czy nakłady poniesione na adaptację budynku na pomieszczenia produkcyjne, szatnię i kotłownię stanowić będą w całości adaptację i modernizację budynku podwyższającą jego wartość i odpisywaną w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też część z nich stanowić będzie remont i można je będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia ? Jaką stawkę amortyzacji zastosować do nakładów adaptacyjno-modernizacyjnych ?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. "X" nabyła w 2003 r. uprzednio dzierżawiony używany budynek wybudowany w 1954 r. za kwotę 88,3 tys. zł, amortyzowany przy zastosowaniu stawki 10%. W okresie dzierżawy (w 2001 r.) część budynku Spółka zaadaptowała na pomieszczenia administracyjno-biurowe a poniesione nakłady w wysokości 96,4 tys. zł stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym amortyzowaną z zastosowani ...

Czy sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym w 1994 r. Strona dokonała zakupu nieruchomości składajacej się z działek o łacznej powierzchni 2 ha 786 mkw. będących w wieczystym użytkowaniu wraz ze znajdującymi się budynkami stanowiacą zorganizowaną odrębną część przedsiębiorstwa. Powyższa transakcja nie podlegała podatkowi VAT. Następnie w październiku 1994 r. dokonano sprzedaży części budynków wraz ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży spółdzielczaego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ?

Pismem z dnia 31.03.2005 r., znak: L.dz. 060/05 Spółka z o. o. wniosła podanie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jak wynika z w/w pisma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ...

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.43 ust.1 pkt 2, art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn.zm.), § 8 pkt 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niekt ...

Czy sprzedaż zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług jako towaru używanego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT? Na działce znajduje się budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy ......... z dnia 15 marca 2005 r., – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach informuje, że stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem nr GN.72241-1/05 z dnia 15.03.20 ...

1. Czy czynność nieodpłatnego przeniesienia własności garażu z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania VAT ? 2. Czy zbycie lokalu mieszkalnego lub użytkowego znajdującego się w budynku używanym, z jednoczesnym oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu - zwolnione jest od podatku VAT ? 3. Czy sprzedaż lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu znajdujących się w budynkach używanych podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie znak: WMK.II.7241–30/2004 z dnia 16.11.2004 r. (wpływ do urzędu 18.11.2004 r.) zapytania dot. opodatkowania podatkiem VAT wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycia nieruchomości położonych na tych gru ...


Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a jaką do lokalu użytkowego (garażu) ?

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 20.09.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. W w/w piśmie podatnik pyta, jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż s ...

Generowanie strony w 12 ms