Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie zmarłego pracownika

Czy firma jako płatnik jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego po zmarłym pracowniku osobie wskazanej w postanowieniu sądowym?

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 09.08.2004 r., znak HR/DzP/295/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. ...

Czy od wynagrodzenia po zmarłym pracowniku, należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika że, w związku ze śmiercią pracownika należne świadczenia tj. wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i dodatkowe wynagrodzenie, płatnik zamierza wypłacić w równych częściach osobom spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej. Zgodnie z art. 631 Kodeksu pracy wraz ze zgonem pracownika wygasa stosunek pracy i powstałe w te ...

W jaki sposób płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych winien rozliczyć zaległe po śmierci pracownika wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie wynikające z wykonania umowy cywilnoprawnej w kontekście wypłaty tych wynagrodzeń osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 20.09.2004 r. w sprawie powinności podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wypłat ...

Pytanie 1: Czy należne wynagrodzenie po śmierci pracownika jest przychodem ze stosunku pracy, czy jest przychodem w praw majątkowych? Pytanie 2: Kiedy jako płatnik spółka ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i czy należność przed obliczeniem podatku należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu ? Pytanie 3: Na kogo, jeżeli prawnym spadkobiercą (osoba która ma prawo do renty rodzinnej) jest 4 letnie dziecko, należy wypisać imienną informację o wysokości dochodu (PIT-11/8B)?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Z pism wynika, że świadczenie w postaci wynagrodzenia za pracę od 01-16.12.2004 r. zostanie wypłacone spadkobiercy po zmarłym w dniu 16.12.2004 r. pracowniku. Spadkobiercą będzie nieletnie dziecko, które ma prawo do renty rodzinnej. 1) Zdaniem wnioskodawcy - przychód z tego tytułu będzie stanowił przychód z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18) ...

Czy wynagrodzenie po zmarłym pracowniku należy wypłacić w kwocie brutto bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w/w spadkobiercom, bez obowiązku składania w Urzędzie Skarbowym informacji o dokonanej wypłacie na podstawie ustawy o podatku dochodowym?

Po śmierci pracownika pozostało wynagrodzenie ze stosunku pracy. Pracownik nie miał żony i dzieci oraz innych osób uprawnionych do renty rodzinnej. W otrzymanym postanowieniu sądowym o nabyciu spadku stwierdzono, że nabyła go matka w części 3/8 (posiada emeryturę) i siostra w części 5/8 (pracująca). Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.) ...

Czy wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, wypłacone niepełnoletniej córce (jedynej osobie spełniającej warunki uzyskania renty rodzinnej), należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych, a co za tym idzie, czy słuszne jest potrącenie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu oraz wystawienie imiennej informacji o wysokości dochodu na niepełnoletnie dziecko?

Spółka, w związku ze śmiercią swojego pracownika, wypłaci należne mu wynagrodzenie niepełnoletniej córce – jedynej osobie spełniającej warunki uzyskania renty rodzinnej. W opisanym stanie faktycznym postawiono następujące pytanie: Czy wynagrodzenie po zmarłym pracowniku należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych, a co za tym idzie, czy słuszne jest potrącenie zaliczki na podatek dochod ...

Czy wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika dokonana na rzecz spadkobierców jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie: art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 18, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku G. z dnia 2.08.2005 r. w sprawie udzielenia pis ...

dotzczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2003 wypłaconych przez pracodawcę w 2003 r. odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz rodzin zmarłych na skutek wypadku przy pracy pracowników, których podstawę stanowią wyroki sądu

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.07.2005 r. (znak: PUS.I/423/38-2/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, ...

Czy pracodawca umarzając kwotę pożyczki zmarłemu pracownikowi, zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od spadkobierców zmarłego pracownika?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskujący udzielił pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczkę na cele mieszkaniowe. Pracownik zmarł. Pożyczka po śmierci pracownika została umorzona. W związku z powyższym Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy pracodawca umarzając kwotę pożyczki zmarłemu pracownikowi, zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej żonie pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17 listopada 2005 r. (data wpływu: 22.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku d ...

Generowanie strony w 21 ms