Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie okresowe

Czy podlega opodatkowaniu wartość nieodpłatnych świadczeń medycznych udzielonych pracownikom, w przypadku gdy zapłata za te świadczenia dokonywana jest w fprnie abonamentu. Zapytanie dotyczy badań wstępnych i okresowych oraz świadczeń nieobowiązkowych. Czy w/w świadczenia stanowią dla pracodawcy k.u.p?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.06.2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 28.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z wykupem dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacane w formie ryczałtu. Spółka stoi na stanowisku iż wartość świadczeń medycznych z których potencjalnie mogą korzystać pracownicy nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osó ...

Czy w związku z niżej opisanym stanem faktycznym mam prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 1999 i 2000 oraz uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 16.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: złożenia korekt zeznań podatkowych za rok 1999 i 200 ...

Czy nieodpłatne przekazanie urządzeń ciepłowniczych dla gminy będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to co będzie stanowiło podstawę opodatkowania i jaką należy zastosować stawkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 19 ms