Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kosmetyk

Ile wynosi stawka podatku VAT przy dostawie następujących towarów importowanych: 1) woda toaletowa, krem do golenia, balsam po goleniu - symbol PKWiU 24 52 19 30 00, 2) mydło roślinne z nagietkiem - symbol PKWiU 24 51 31 20 00, 3) olejek roślinny, olejek dla niemowląt, balsam z nagietkiem, krem z nagietkiem dla dzieci i niemowląt, mleczko i tonic do zmywania twarzy, krem na noc z irysem, krem nawilżający z irysem - symbol PKWiU 24 52 15 10 00, 4) pasty i żele do zębów - symbol PKWiU 24 52 18 50 00, 5) szampony - symbol PKWiU 24 52 16 30 90.

Zdaniem Spółki towary wymienione w przedmiotowym zapytaniu podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22%. Organ podatkowy potwierdza to stanowisko dodając, że zgodne jest ono z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), według którego stawka podatku wynosi 22% , z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ...

Czy sprzedaż w kraju wyrobów akcyzowych zaliczonych do grupowania PKWiU 24.52.12 podlega opodatkowaniu akcyzą w sytuacji, gdy od wyrobów tych akcyza została zapłacona w należnej wysokości w przypadku dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży w kraju przez producenta?

Zdaniem strony, sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w opisanej sytuacji nie podlega opodatkowaniu akcyzą, gdyż poprzedzona została nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Obowiązek podatkowy powstał z dniem dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), podatnik złożył deklarację ...

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Zarząd XXXXX zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania niżej wskazanych przepisów prawa podatkowego w szczegółowo opisanym stanie faktycznym. Jednocześnie XXXXX zaznacza, iż nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa czy też postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawia się następująco: 1. XXXXX jest producentem kosmetyków ziołowych, między innymi make-up, u w tubie produkowanego z masy ziołowej nabywanej od jej producenta. Produkowane kosmetyki ziołowe według klasyfikacji SWW obowiązującej do 31.12.2002 r. zaliczane były do grupy " Środki pielęgnacyjne i kosmetyczne do skóry ziołowe" - SWW 1359-2. Do dnia 31.12.2002 r. kosmetyki o tym symbolu nie były wymieniane w żadnej z pozycji załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu akcyzą. Po zmianie klasyfikacji, począwszy od 01.01.2003 r. ww. wyroby zostały umieszczone w grupie PKWiU 24.52.14-00.00 "Pudry prasowane lub nie, kosmetyczne lub do pielęgnacji ciała", co spowodowało, iż nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, od dnia 01.01.2003 r. zaliczyła przedmiotowe wyroby do wyrobów akcyzowych ( poz. 9 w załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatku akcyzowym ). Jednakże z uwagi na art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks Karny Skarbowy, pomimo umieszczenia kosmetyków ziołowych w wykazie wyrobów akcyzowych po dniu 01.01.2003 r. nadal nie podlegały one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym dla tych podatników, którzy kontynuowali ich produkcję. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w piśmie Urzędu Celnego II z dnia 29.11.2003 r. ( nr 0702-ROG-0630-198/03 ) wydanym jako odpowiedż na zapytanie XXXXX w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Począwszy od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa PKWiU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże zgodnie z § 2 Rozporządzenia do celów podatkowych nowa klasyfikacja będzie stosowaną dopiero od dnia 01.01.2006 r. W wyżej przedstawionym stanie faktycznym rodzi się wątpliwość czy produkowane przez XXXXX ziołowe meke-upy nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym tak jak to miało miejsce przed 01.01.2003 r. Zdaniem XXXXX przy tak określonym stanie faktycznym, biorąc pod uwagę powołane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług produkowane przez XXXXX meke-upy ziołowe nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. XXXXX jest również producentem farb do włosów, kosmetyków i artykułów chemicznych. Produkty te sprzedawane są zarówno na terenie kraju, na terytorium Wspólnoty jak również są eksportowane poza terytorium Wspólnoty. W związku z tym pojawiają się następujące wątpliwości dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. Czy w eksporcie towarów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą między innymi produkowane przez XXXXX kosmetyki, można odliczyć akcyzę zawartą w cenach zakupu wyeksportowanych towarów, tak jak przy dostawach wewnątrzwspólnotowych? Czy też zastosowanie mieć będzie art. 79 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym, który stanowi, iż podatnik ma prawo do obiżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu? 2. Czy z uwagi na treść art. 10 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, iż podstawą opodatkowania, w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania, czyli tak jak w przypadku kosmetyków, jest: a) kwota należna z tytułu sprzdaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów: b) kwota, należna z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, należy przyjąć, iż podstawy opodatkowania są różne w zależności od kierunku sprzedaży, to jest od tego czy sprzedaż dokona jest na terytorium kraju czy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej? Zdaniem XXXXX, z uwagi na brzmienie art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, przy eksporcie towarów, który co prawda, zgodnie z art. 23 omawianej ustawy, zwolnionyjest z akcyzy, można jednak odliczyć akcyzę zawartą w cenach zakupu wyeksportowanych towarów. Zdaniem XXXXX, niezależnie od yego, czy sprzedaż dokonana jest na terytorium kraju czy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej podstawę opodatkowania ustala się w niżej podany sposób: wartość brutto kosmetyków - 183 zł; kwota VAT=183 x 22%/122=33zł; wartość netto kosmetyków - 150 zł; stawka podatku akcyzowego - 10%. Podstawę opodatkowania akcyzą ustala się zgodnie ze wzorem: podstawa opodatkowania=150 zł/ 100% + 10% x 100%=136,36 zł; kwota akcyzy=150 zł-136,36 zł=13,64 zł.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), w związku z Państwa zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że kwestia opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych czynności dokonywanych wobec określonych wyrobów akcyzowych jest obecnie uregulowana w przepisach ustawy z 23 stycznia 2004 r. ...

Dot. zapytania o podstawę prawną obowiązku instalacji kasy fiskalnej w przypadku, kiedy podatnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 01.01.2002r. i składa tzw. zerowe deklaracje VAT-7.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowiskoPodatnika, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy koszty towarów (pojedyncze egzemplarze kosmetyków, próbki i testery kosmetyków), przekazywanych redakcjom czasopism (w celu wykonania zdjęć lub w celu zapoznania się z towarem) oraz dziennikarzom w charakterze upominków, a także koszty zaproszeń na konferencje prasowe i koszty opakowań przekazywanych towarów są kosztami uzyskania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

� Obowiązek zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług z dniem rozpoczęcia sprzedaży wyrobów kosmetycznych objętych podatkiem akcyzowym

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko pr ...

Jakie przepisy uniemożliwiają opodatkowanie w formie karty podatkowej prowadzenie usług kosmetycznych i sprzedaży artykułów kosmetycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać Wnioskodawcy pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając jego stanowisko odnośnie przepisów umożliwiających prowa ...

Jak ustalić prawidłowo podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku dokonywania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych w postaci kosmetyków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzow ...


czy wydatki poniesione przez Spółkę na organizację programów lojalnościowych (sprzedaży premiowych), konkursów, loterii promocyjnych stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2006r. (data wpływu do Urzędu 20.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc ...

Generowanie strony w 22 ms