Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniżka

Rada Miasta uchwałą z dnia 24 kwietnia 2003r wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Prowincjałatu nieruchomości gruntowej położonej w L ( z przeznaczeniem pod zieleń przykościelną), z bonifikatą w wysokości 99% ceny ustalonej przez rzeczoznawcę. Wartość działki na dzień 10 czerwca 2003 r. ustalił rzeczoznawca. Jeden procent wartości Zakon winien wpłacić na konto Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy transakcja taka objętajest podatkiem VAT, jeśli tak, to od jakiej wysokości.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.10.2004 r. skierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przekazane do tut. Urzędu 10.11.2004 r. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 w związku z art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podat ...

Czy przychód uzyskany w 2004 r. przez emerytkę w związku z ulgą w odpłatności za energię elektryczną przyznaną przez zakład pracy, z którego podatniczka przeszła na świadczenia emerytalne korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a §1 i § 4, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 11 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma pani Marii T. złożonego w dniu 29.04.2005 r ...

Czy udzielenie zniżki klientowi na podstawie wystawionego voucheru podlega ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 14.02.2005 r.) uzupełnionym pismem z dn. 16.03.2005 r. (21.03.2005 r. ...

Czy są w całości kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z organizacją i prowadzeniem programu przeznaczonego dla klientów dokonujących zakupów w sklepach Spółki, mającego na celu nagradzanie uczestników nabywających towary objęte programem kuponami uprawniającymi do uzyskania rabatu oraz informowanie ich o bieżących promocjach i wyprzedażach?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy prawidłowym będzie zaewidencjonowanie udzielonego Jej klientowi, zamawiającemu usługi w drodze przetargu, upustu cenowego od ceny netto usług świadczonych przez Spółkę na zasadach sprzedaży agencyjnej, na podstawie not uznaniowych ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakre ...

1)czy zniżka stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawcy opodatkowany w momencie nabywania akcji A.?2)czy wartość rynkowa akcji bezpłatnych stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawcy opodatkowany w momencie ich otrzymania?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ...

Czy na podstawie wydruków komputerowych można pomniejszyć przychody dla celów podatkowych o kwoty udzielonych przez aptekę bonifikat jeżeli apteka nie udokumentuje tego faktu na podstawie wystawionych faktur, faktur korygujących lub paragonów, posiadając tylko odrębne wydruki komputerowe na zniżki ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ...

Czy uzyskana w wariancie klasycznym jak i wariancie lewarowanym Zniżka stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawczyni opodatkowany w momencie obejmowania akcji XY (jednostek uczestnictwa w Funduszu)? Czy w wariantach klasycznym i lewarowanym wartość dywidendy stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawczyni opodatkowany w momencie wypłaty dywidendy przez XY?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Skutki podatkowe nabycia akcji po preferencyjnej cenie w ramach programu zakupu akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Fina ...

Zwolnienie z opodatkowania świadczeń dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym w postaci uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu oraz członków ich rodzin i wynikających z tego tytułu obowiązków informacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 44 ms