Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi leśne

Nadleśnictwo wykonuje zadania zlecone przez Starostę w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , polegające na :lustracji powierzonych do nadzoru lasów w celu określenia konieczności wykonywania przezwłaścicieli niezbędnych zabiegów gospodarczych , nadzorowaniu nad wykonywaniem zadań ustalonych przez Nadleśniczego, wydawaniu decyzji administracyjnych nakazujących osobom fizycznym wykonywania zadań w zakresie odnawiania zrębów,przebudowy drzewostanów,pielęgnacji upraw,usunięcia drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe , pielęgnacji uprawocenie zdatności uprawcechowaniu , numerowaniu i legalizacji pozyskanego drewna .Czy słusznie Nadleśnictwo zaklasyfikowało te usługi do grupowania PKWiU 75.13.11-00 jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług ?.Nadleśnictwo prowadząc działalność w oparciu o przepisy ustawy o lasach , jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom Służby Leśnej bezpłatnego mieszkania .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług służących utrzymaniu tych mieszkań ?.Nadleśnictwo otrzymuje dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową tj. zadania związane z zalesianiem gruntów porolnych , opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody , ich realizację oraz ochronę gatunkową roslin i zwierząt , finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa w szczególności poprzez zakładanie leśnych kompleksów promocyjnych , zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług niezbędnych do wykonywania tych zadań ?.

Odpowiedź: W związku z tym , że Urząd Statystyczny w Łodzi , na prośbę Podatnika , zakwalifikował usługi w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa do grupowania PKWiU 02.02.10-00 jako „usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna „ , podlegają one do dnia30.04.2008 r. (art.146 ust.1 ustawy) opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3 % jako wymienione pod po ...

Według jakiej stawki należy opodatkować usługi leśne w przypadku usług wykonanych w kwietniu 2004r., dla których obowiązek podatkowy powstał w maju 2004r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanych dalej „podatkiem” podlega m.in. ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest usługa zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.04.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.04.2004 r.) dotyczące „zastosowania stawki podatku VAT w przypadku zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że przepis art. 7 u ...

”Czy zarejestrowany podatnik podatku VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług leśnych, w wyniku przejęcia gospodarstwa rolnego, stanie się również podatnikiem podatku VAT z tytułu jego prowadzenia”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia ...

„Kto jest rolnikiem ryczałtowym przy świadczeniu usług leśnych PKWiU 02.02.10 uprawnionym do otrzymywania zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług stosownie do zał. Nr 2 poz. 23 do ustawy o podatku od towarów i usług VAT z dnia 11 marca 2004 r.”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Rolnikiem ryczałtowym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr ...

„Jakich dokumentów winien żądać sprzedający usługę leśną rolnik ryczałtowy i jakie dokumenty winien gromadzić w celu udowodnienia prawa do zwrotu zryczałtowanego podatku VAT”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; z 2005 r. Nr 14, poz. 113) ...

„Kto jest uprawniony do podpisania i odbioru faktury VAT RR w przypadku świadczenia usług leśnych sklasyfikowanych PKWiU 02.02.10”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r.; Nr 14, poz. 113) ...

Podatnik ma wątpliwości odnośnie wysokości stawki podatkowej stosowanej dla świadczenia usług o symbolu PKWiU ex 02.02.10 związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Zdaniem podatnika świadczenie w/wym. usług korzysta z opodatkowania 3% stawką podatkową.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez znaku z dnia 24.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatkowej stosowanej do usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna stwierdzam, że ...Generowanie strony w 13 ms