Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kolportażu

Czy kolportaż gazetek informacyjnych przez Radę dzielnicy podlega opodatkowanu?

dotyczy: informacji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 25.06.2004 r., nr PP-II/443/26/2004/KD w sprawie zwolnienia od podatku VAT nieodpłatnego kolportażu przez Radę Dzielnicy gazetek informujących mieszkańców o wydarzeniach w dzielnicy. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) weryfikacji ww. inform ...

Pytanie podatnika Czy druk gazetek informacyjno- reklamowych oraz ich kolportaż można zaliczyć do kosztów uzyskania przychdów w całości, czy tylko w wysokości nie przekraczającej 0,25% przychodu uzyskanego w roku podatkowym?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatkó ...

Czy należy naliczyć podatek od towarów i usług od przekazania gazetek reklamowych klientom?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 01.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.03.2005 r.), uzupełnionego w dniu 17.03.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 9 ms