Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek papierów wartościowych

Pytanie Spółki dotyczy sposobu sporządzania informacji PIT-8C o dochodach małżonków będących klientami Domu Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Domu Inwestycyjnego jes ...

Czy wypłata środków pieniężnych z rachunku IKE, celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym jest traktowana jako zwrot, w rozumieniu ustawy o IKE, co wiąże się z utratą zwolnienia podatkowego?

Oszczędzający uzyskuje na indywidualnych kontach emerytalnych ( IKE )dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych ( dywidendy z papierów wartościowych, odsetek i dyskonta od obligacji ) oraz dokonuje wypłat środków pieniężnych z rachunku IKE , celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym. W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującym pytaniem, czy wypłata przez o ...

Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko Pana ... - przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2005 r., który wpłynął w dniu 24.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...


Czy Dom Maklerski S.A. jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – informacji PIT-8C. W składanych informacjach, Spółka jest obowiązana wykazać w szczególności kwotę przychodu uzyskanego przez podatnika, będącego klientem Domu Maklerskiego, z tytułu dokonanych transakcji, a także ...

Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (opłaty notarialne i sądowe, usługi prawne i doradcze, koszty sporządzenia druku i dystrybucji prospektu emisyjnego, opłaty giełdowe, koszty oferowania papierów wartościowych, itp.) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), uwzględniając brzmienie art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) ?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (w p ...

Ile egzemplarzy informacji PIT-8C powinien sporządzić Dom Maklerski S. A. dla klienta, który posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych?

Spółka podnosi, iż zobowiązana jest do sporządzania informacji PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W składanych informacjach jest obowiązana wykazać w szczególności kwotę przychodu uzyskanego przez podatnika, będącego klientem Domu Maklerskiego, z tytułu dokonanych transakcji, a także koszty uzyskania przychodu. Jednostka zwróciła się z zapytan ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy dochodu z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym nie należy pomniejszać o straty z transakcji wykonywanych w ramach prowadzenia rachunku IKE, gdyż art. 30 ust. 3a updof dotyczy jedynie strat z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych z transakcji dokonywanych poza rachunkiem IKE oszczędzającego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualn ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. jak określić "sumę wpłat", o której mowa w art. 30 ust. 3a updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Generowanie strony w 9 ms