Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek pieniężny

Pytanie Spółki dotyczy sposobu sporządzania informacji PIT-8C o dochodach małżonków będących klientami Domu Inwestycyjnego.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Domu Inwestycyjnego jes ...

1. Czy wydatek udokumentowany rachunkiem wystawionym w walucie obcej (w euro) można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy uregulowanie notą odsetkową wzajemnych należności i zobowiązań w ramach ich kompensaty stanowi koszt uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (dealer samochodowy), opodatkowaną na zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach tejże działalności odbył podróż służbową, ponosząc wydatki pozostające w związku z uzyskiwanymi przychodami. Do rozliczenia kosztów podróży podatnik przedstawił rachunek za wypożyczenie pojazdu, wystawiony na podatnika jako osobę f ...

Strona w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa świadczy na rzecz swoich klientów tzw. usługi "custodialne", które polegają na:prowadzeniu rachunku papierów wartościowych i ewidencjonowaniu w/w papierów wartościowych klienta na tym rachunku, gdzie świadczeniem wzajemnym otrzymywanym przez Stronę jest prowizja w wysokości określonego procentu od wartości papierów wartościowych przechowywanych na tym rachunku na ostatni dzień kwartału,rozliczaniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych dokonywanych przez klienta, gdzie świadczeniem wzajemnym otrzymywanym przez Stronę jest prowizja w wysokości standardowej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzeniu rachunku pieniężnego, powiązanego z rachunkiem papierów wartościowych, przez który następują rozliczenia transakcji nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych, gdzie świadczeniem wzajemnym otrzymywanym przez Stronę jest prowizja będąca iloczynem ilości dokonanych transakcji i stałej opłaty za rozliczanie transakcji. Ponadto Strona obciąża swoich klientów ponoszonymi przez siebie opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz banków - subdepozytariuszy, które to opłaty są związane z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych klientów. Strona złożyła w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla w/w czynności.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa świadczy Ona na rzecz swoich klientów tzw. usługi "custodi ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy dochodu z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym nie należy pomniejszać o straty z transakcji wykonywanych w ramach prowadzenia rachunku IKE, gdyż art. 30 ust. 3a updof dotyczy jedynie strat z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych z transakcji dokonywanych poza rachunkiem IKE oszczędzającego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualn ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. jak określić "sumę wpłat", o której mowa w art. 30 ust. 3a updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Czy obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób prowadzących działalność gospodarczą, wynikający z art.82 §2 Ordynacji podatkowej, dotyczy również rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, prowadzonych dla klientów Banku na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług finansowych Bank oferuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych dla klientów. Podstawą prawną prowadzenia tych rachunków jest art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Natomiast zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi klienci w z ...

Czy rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych w domach maklerskich podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. ( j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2007 (data wpływu do tut. Urzędu: 07.02.2007) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy odsetki wypłacone w ramach umowy o kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową, tzn. Umowy Rachunków Powiązanych, podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 28.12.2006r. (data wpływu do Urzędu - 29.12.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych ...

opodatkowanie przychodów z odsetek od rachunków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Escrow.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 39 ms