Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość dodana

Podatnik zwraca się z zapytaniami:1) Jak będzie wyglądać opodatkowanie usług agencyjnych wykonywanych na rzecz armatora morskiego z państwa Wspólnoty, który nie podał numeru, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego?2) Czy w powyższej sytuacji dla określenia miejsca świadczenia należy zastosować zasadę ogólną zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 53), zwanej dalej ustawą, i opodatkować usługi agencyjne krajową stawką podatku VAT?3) Czy rodzaj świadczonych przez Spółkę usług agencyjnych, tj. usług związanych z obsługą statków należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi, jest przypadkiem, o którym jest mowa w art. 83 ust. 1 pkt 9, 10, 14 i 17 ustawy, tj. usługą opodatkowaną stawką 0%?4) Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług pośrednictwa pracy biorąc pod uwagę fakt, iż w art. 83 ustawy obowiązującej od 1 maja 2004r. nie został zawarty zapis dotyczący usług pośrednictwa związanych z podejmowaniem zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą, o czym była mowa w § 60 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, który uprawniał podatnika do zastosowania zerowej stawki podatku VAT?5) Czy w przypadku gdy armator posiadający siedzibę na terenie Unii Europejskiej nie podał europejskiego numeru NIP usługi pośrednictwa pracy należy opodatkować na terenie kraju stawką VAT 22%?W ocenie Podatnika od dnia 1 maja 2004r. do w/w usług pośrednictwa pracy, jak i usług agencyjnych polegających na szkoleniu personelu, wyposażeniu w odzież roboczą, przygotowaniu dokumentów wymaganych przez pracodawcę do pracy na statkach morskich, organizacji podróży na statek, reprezentowaniu interesów armatorów w polskich portach, ma zastosowanie zerowa stawka podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 10 i 14 ustawy.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług – Spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa pracy oraz usług agencyjnych wykonywanych na rzecz armatorów morskich, posiadających siedziby na terytorium Unii Europejskiej. Usługi pośrednictwa pracy polegają na dostarczaniu wykwalifikowanych marynarzy na statki morskie, natomiast usługi agencyjne, obejmują sw ...

Czy świadczenie usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług księgowości, z wyjątkiem dekl ...

Wnioskodawca pyta co jest przychodem podlegającym ujęciu w prowadzonej na potrzeby polskiego przedsiębiorstwa księdze przychodów i rozchodów podlegającym opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wartość netto wystawianych faktur holenderskich, czy wartość brutto tych faktur, czyli wartość sprzedanej usługi wraz z holenderskim podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy podatek od wartości dodanej, naliczony przy zakupach od kontrahentów unijnych, może być w Spółce uznany za koszt uzyskania przychodu? Nie jest możliwe odliczenie go od VAT należnego. Czy powinien mieć więc zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy podatek od wartości dodanej wyliczony od usługi transportu, płacony kwartalnie Niemczech będzie w opisanym powyżej przypadku stanowił koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?, Czy zwrot podatku od wartości dodanej, otrzymany z niemieckiego urzędu skarbowego w przyszłym roku należy traktować jako przychód w dacie otrzymania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy zapłacony w Niemczech podatek od wartości dodanej może stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce, o kwotę zapłaconego w innym kraju podatku od wartości dodanej należy pomniejszyć przychód do opodatkowania z prowadzonej działalności, czy też zaliczyć zapłacony podatek jako koszt uzyskania przychodu i w jakim okresie należy tego dokonać?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

w zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa na rzecz kontrahentów z Niemiec

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

w zakresie momentu dokonania korekty przychodu należnego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z nienależnym pomniejszeniem tego przychodu o podatek od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisówprawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego innych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa m.in. rzeczowych składników majątkowych takich jak: zapasy, towary, produkcja w toku, środki trwałe w budowie, będących elementami odpowiednio wnoszonego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wartość początkową przedmiotowych składników majątkowych stanowić będzie w księgach Spółki suma ich wartości rynkowej w przypadku powstania dodatniej wartości firmy w wyniku aportu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 67 ms