Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja kasy rejestrującej

Szkoła zapytuje o wysokość stawek podatku VAT do świadczonych usług oraz obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej.Szkoła uważa, że:1. usługi żywienia świadczone przez personel szkoły w stołówce szkolnej (PKWiU 80.10.12-00.00) nie są objęte podatkiem VAT,2. wynajmowanie szkolnej sali gimnastycznej na zajęcia sportowe dla osób prywatnych (PKWiU 92.61.10-00.00) opodatkowane jest 7% stawką podatku VAT,3. wynajmowanie szkolnej sali gimnastycznej podmiotom gospodarczym na cele sportowe dla swoich pracowników (PKWiU 70.20.12-00.00) opodatkowane jest stawką podatku 22%,4. wynajmowanie sal dydaktycznych podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym na cele dydaktyczne i komercyjne (PKWiU 70.20.12-00.00), opodatkowane jest stawką 22%,5. wynajmowanie pomieszczeń na sklepik przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (PKWiU 70.20.12-00.00.) opodatkowane jest stawką 22%,6. wynajmowanie pomieszczeń na filię biblioteki na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia z 27 kwietnia 2004r. powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT,7. W zakresie obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących szkołę obowiązuje zwolnienie.

Stan faktyczny: Szkoła Podstawowa oprócz realizacji podstawowych zadań w zakresie edukacji, dodatkowo prowadzi stołówkę oraz wynajmuje pomieszczenia szkoły: na sklepik wg umowy z osobą fizyczną, na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej, na cele sportowe dla osób prywatnych, na organizowanie imprez okolicznościowych przez osoby prywatne, na prywatne zajęcia lekcyjne. Wartość usług świadczonych prze ...

Jak należy postąpić w przypadku sprzedaży towarów osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które nie żądają faktur VAT? Czy istnieje obowiązek instalacji kasy po przekroczeniu limitu obrotów z takiego obrotu niefakturowanego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2004 r. bez znaku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: W myśl art. 87§ 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, obowiązani są na ...

Jak ustalić limit wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniający podatnika do zwolnienia podmiotowego oraz limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2004 r., złożone w tut. Urzędzie w dniu 26.11.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Jakie są warunki i terminy instalacji kas fiskalnych?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23 marca 2004 roku (otrzymane w dniu 24 marca 2004 roku) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących warunków i terminów instalacji kas fiskalnych w prowadzonych przez Panią ...

Podatnik pyta czy może stosować jedną kasę rejestrującą w dwóch różnych miejscach świadczenia usług ?

Na podstawie art. 14 a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa ( t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko Pana zajęte we wniosku z dnia 12.01.2005 r. jest nieprawidłowe. Ze złożonego w dniu 12.01.2005 r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania kasy fiskalnej uzupełnionego pismem z dnia 0 ...

Czy świadczenie usług przewozu towarów wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymaga prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.12.2003 r. informuje: Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospo ...

Podatnik zapytuje, czy może dokonać odliczenia od podatku od towarów i usług kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik zakupił i ufiskalnił kasę rejestrującą w taksówce. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy złożył następnego dnia w urzędzie skarbowym i wieczorem tego samego dnia dokonał pierwszej rejestracji usługi na kasie. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, k ...

Podatnik zapytuje, po przekroczeniu jakiej kwoty 20.000zł., czy 40.000zł. sprzedaży zobowiązany jest do instalacji kasy rejestrującej. W ocenie zapytującego, zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących, ma obowiązek wprowadzenia kasy po przekroczeniu kwoty 40.000zł. od pierwszego dnia miesiąca następującego po 2 miesiącach.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik od dnia 15 października 2004r. zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W okresie od listopada 1997r. do marca 2003r. prowadził firmę transportową. Podatnik nie miał obowiązku instalacji kasy fiskalnej, gdyż nie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 111 ustawy o podatku od towarów i ...

Spółka cywilna jest przedsiębiorstwem powstałym w 2004r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez ww. spółkę miało miejsce dnia 15 lipca 2004r. przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest sprzedaż towarów i świadczenie usług budowlano – montażowych zarówno dla innych przedsiębiorców jak i dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Jak wynika z pisma Spółki do końca 2004r. osiągnęła obrót wysokości 21.806,25 zł. z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Wartość 20.000,00 przekroczono dnia 11 grudnia 2004r. Po tej dacie Spółka wykonała tylko jedną usługę. Spółka świadcząc usługi wystawiła 11 faktur dla 8 nabywców. Zdaniem Wnioskodawcy – stosownie do § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 – do dnia 31 grudnia 2004r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania były czynności wymienione w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie poz. 48 cyt. pow. załącznika, tj. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki :1) Każda sprzedaż usługi dokonana przez podatnika jest dokumentowana fakturą, w której zawarte są m. in. dane identyfikuję oraz jego podpis,2) Liczba wszystkich dokonywanych operacji sprzedaży usług, o których mowa w pkt 1, w 2002r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. Problem Wnioskodawcy dotyczy roku 2005r. Zdaniem Wnioskodawcy w 2005r. w dalszym ciągu nie musi instalować kasy rejestrującej, tj. do czasu osiągnięcia w bieżącym roku obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz ludności w wysokości 40.000,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe z uwagi na: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 237, poz. 2706), w szczególności zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 – do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kw ...

Czy w związku z faktem prowadzenia działalności zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania za pomopcą kasy rejestrującej stanowiącej 90% obrotu ogólnego, podatniczka ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej i rozpoczęcia rejestracji z dniem 01.05.2005r.?

Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji na temat możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej.Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie usług fizjoterapeutycznych, paramedycznych oraz kształcenia ustawicznego dorosłych i pozosta ...

Generowanie strony w 6 ms