Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pośrednictwa pieniężnego

Czy świadczone przez Podatnika usługi mające na celu minimalizację ryzyka przy udzielaniu pożyczek i kredytów przez SKOK korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług ? W ocenie Podatnika świadczenie przedstawionych powyżej usług jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługę polegającą na przekazywaniu na rzecz swoich członków, którymi są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o kredytobiorcach (uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej) oraz ich odpowiednim przetwarzaniu i następnie przekazaniu do Biura Informacji Kredytowej tzw. wsadu skonsolidowanego, mającego na celu minimalizację ryzyka przy udzielaniu poży ...

Czy na naliczone zgodnie z umową odsetki, pokrywające część kosztów finansowania wydłużonego terminu płatności można wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną, czy notę odsetkową ? Czy przychód z tytułu odsetek należy traktować jako usługi pośrednictwa finansowego ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 21.07.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Zgodnie ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi transportowe-opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Czy poszerzenie dzialalności o usługi pośrednictwa finansowego zobowiązuje go do zmiany formy opodatkowania i przejścia na "zasady ogólne"?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przepisów rozdziału 2 (Ryczałt ewidencjonowany) nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług w ...


Rozliczanie działalności gospodarczej w zakresie Agencji Pocztowej prowadzonej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

W dniu 12 lipca 2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynęło Pani pismo o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących ewidencjonowania wynagrodzenia prowizyjnego. Kwestię udzielania przez organ podatkowy informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego reguluje przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja ...

Czy korzystanie przez Spółkę z usług świadczonych przez firmę włoską jest dla Spółki importem usług, jeżeli tak to czy usługi te (pośrednictwo pieniężne) - są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60), art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005r (wpłynęło 16.02 ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług w stosunku do usług pośredniczenia w kredytach na zakup nieruchomości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 29.06.2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia: W dniu 29 czerwca 2004 r. Spółka zwróciła się m.in. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i ...

Czy świadczenie usług pośrednictwa finansowego polegające na regulowaniu wierzytelności zleceniodawcy w zamian za prowizję od kwoty środków przekazanych dłużnikowi są zwolnione z podatku VAT?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, w związku z wnioskiem z dnia 16 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatko ...

Dotyczy usług pośrednictwa pieniężnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005r (wpłynęło 16.02.2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy opłaty pobierane przez Podatnika za przechowywanie depozytów oraz udostępnianie skrytek sejfowych, jako czynności bankowe, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 65.12.10-00.90 - usługi pośrednictwa pieniężnego, pozostałe gdzie indziej nie wymienione korzystają w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. ) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.), - art. 8 ust. 1 i 3, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm. ) po ...

Generowanie strony w 17 ms