Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynajem samochodów

Czy usługa najmu samochodów służących przedstawicielom firmy na terenie polskim powinna być opodatkowana w Niemczech czy w Polsce. Jednocześnie Spółka ma wątpliwość, czy postępuje prawidłowo doliczając 22 % VAT kontrahentowi mającemu siedzibę w Niemczech.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa tapet i materiałów tekstylnych oraz świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym. Wspólnikiem i głównym kontrahentem Spółki jest firma niemiecka. Za intensyfikację sprzedaży na rynku polskim odpowiedzialni są przedstawiciele handlowi- Polacy zatrudniani przez firmę niemiecką ...

Czy wydatki poniesione z tytułu używania, na podstawie umowy najmu, samochodu ciężarowego (bez świadectwa homologacji), stanowią koszt uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2005 r., który wpłynął w dniu 07.01.2005 r. o udzielenie pisemną interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowana prawa podatkowego w indywidu ...

czy wydatek poczyniony na podstawie otrzymanej od firmy męża faktury za wynajem środków transportu będzie stanowić podstawę do dokonania zapisu po stronie kosztów.

Do dnia 31.05.2004r podatniczka wraz z mężem prowadziła działalność gospodarczą jako spółkę małżeńską, w trakcie trwania której zakupiono samochody ciężarowe . Od dnia 01.06.2004 właścicielem firmy jest tylko mąż. Podatniczka od 01.12.2004 roku prowadzi odrębną działalność gospodarczą świadcząc usługi transportowe, nie posiadając jednakże samochodów ciężarowych . Z tego powodu są one dzierżawione ...

Czy przychód z tytułu najmu prywatnego samochodu osobowego, który nie jest środkiem trwałym firmy musi być ujmowany w osobnej księdze przychodów i rozchodów, czy też nie musi być prowadzona osobna księga.

Postanowienie Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym w tut. organie dnia 20.01.2005r. uzupełnionym pismem z 25.02.2005r. dotyczące ujmowania przychodu z tyt ...

Czy przychody z tytułu najmu prywatnego samochodu osobowego mają być rozliczane wg skali podatkowej wyłącznie na deklaracji PIT-5?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym w tut. organie dnia 20.01.2005r. uzupełnionym pismem z 25.02.2005r. dotyczące opodatkowania przychodu z najmu prywatnego ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 60.22.12-00.00. W związku z powyższym wystąpił z zapytaniem w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w przypadku świadczenia takich usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 30 grudnia 2004 roku ...

Dot. obowiązku rozliczania podatku proporcją, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114 , art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 , w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych . Najistotniejszym ...

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005r., który wpłynął w dniu 22.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie :1.w części dotyczącej wysokości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem oraz leasing samochodów osobowych, według umów zawartych odpowiednio dnia 01.10.2003r. oraz umowy leasingu operacyjnego z dnia 04.03.2004r. jest prawidłowe. 2.w części dotyczącej wysokości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem samochodów osobowych, według umowy zawartej dnia 26.05.2004r. jest nieprawidłowe.W dniu 22.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek ww. Wnioskodawcy o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten spełniał wymogi formalne nałożone przez art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Ad. 1 Z przedstawionego we wniosku Spółki stanu faktycznego wynika, iż – na podstawie umowy najmu zawartej dnia 01.10.2003r. oraz umowy leasingu operacyjnego zwartej dnia 04.03.2004r. Spółka jest najemcą oraz leasingobiorcą samochodów osobowych. Samochody te są wykorzystywane do świadczenia podstawowych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. przewozu osób oraz wynajmu samochodów ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu specjalnego, który będzie wynajmowany, nabytego w ramach WNT oraz czy będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tego samochodu?

W dniu 25 kwietnia 2005 r. Spółka jawna nabyła w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego samochód Ford FABY, który został zarejestrowany przez organ rejestrujący jako samochód specjalny kempingowy. Samochód ten będzie wykorzystywany przez Spółkę w działalności gospodarczej pod wynajem. Zdaniem Spółki ma ona prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodu specjalnego jak również do ...

Czy nabywając samochody osobowe w celu oddania ich w odpłatne użytkowanie osobom trzecim na podstawie umowy dzierżawy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od zakupionego samochodu osobowego w całości.

Ze złożonego w dniu 24.01.2005 r. zapytania wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy (zgodnie z klasyfikacją PKD) jest m.in. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (Dział 71 - dział ten nie obejmuje leasingu operacyjnego, który jest zwykle dzierżawą oraz leasingu finansowego, który jest zwykle formą udzielania kredytu), wynajem samoch ...

Generowanie strony w 28 ms