Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czek

Na podstawie art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej ............. zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w nastepującej sprawie. Od czeków zagranicznych nie była pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Klient złożył oświadczenie, że podatek jest pobierany za granicą. Po kilku miesiącach dostarczył zawiadomienie z Ambasady USA, że podatek za granicą nie jest pobierany. Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty podatku, czy też klient sam ma obowiązek dopłaty w rocznym rozliczeniu podatku. Naszym zdaniem, gdy podatnik złożył ustne oświadczenie, bierze on za jego treść pełną odpowiedzialność, a płatnik (bank) nie ma obowiązku badania jego prawdziwości. W konsekwencji klient powinien dopłacić zaległość w rozliczeniu rocznym, o ile nie korzysta ze specjalnej zniżki z tytułu kombatanctwa, co zasugerował podatnik, a o wyjaśnienie czego zwrócilismy się pisemnie do Ambasady USA. Realizacja czeków dotyczy emerytury. Rozszerzając zapytanie zwracamy się także z prośbą o zajęcie stanowiska, czy w przypadku stwierdzenia obowiązku banku pobrania i odprowadzenia zaliczki w opisanym przypadku, bank ma obowiązek potrącić zaległą zaliczkę z bieżących wpływów podatnika? Uważamy, że w przypadku wyżej opisanym bank nie powinien potrącać zaległej zaliczki.

W związku z pismem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązków banku, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu należności wypłacanych na podstawie czeków zagranicznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje. Na podsta ...

Jaką datę należy przyjąć za datę uzyskania przychodu w sytuacji otrzymania czekugotówkowego i złożenia go w banku? Jaką datę należy przyjąć do przeliczenia waluty obcej na złote?

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 10 ust. 1, zostały wyszczególnione rodzaje źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu. Wśród nich w pkt 2) została wymieniona działalność wykonywana osobiście. Przychodami z działalności wykonywanej osobiście w myśl art. 13 pkt 2 cyt. ust ...

Od ponad pół roku córka przebywa w Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tam na stałe. Jej miejscem zameldowania jest C. Na terytorium Anglii zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę przez zagranicznego pracodawcę, który ma siedzibę w Anglii - za jaki okres należy złożyć rozliczenie podatku (t. j. za okres od stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.)? w Anglii obowiązje inny okres rozliczeniowy, - w jakim terminie należy złożyć PIT-36 i opłacić różnicę należnego podatku? - czy przy rozliczeniu podatku na formularzu PIT-36 i opłacić różnicę należnego podatku? - czy przy rozliczeniu podatku na formularzu PIT-36 można uwzględnić ulgę w wyskości 30 diet t. j. 960 funtów? w jaki sposób należy przeliczyć należny podatek z waluty obcej na złotówki? - czy przezliczenia należy dokonać według obowiązującego w NBP kursu funta na dzień złożenia rozliczenia czy też na dzień pozostawienia do dyspozycji przychodu - wynagrodzenia? - w jaki sposób należy postąpić przy dokonywaniu przeliczeń w sytauacji gdy przez 6 miesięcy ubiegłego roku wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wypłacane było na podstawie wręczanego przez pracodawcę czeku, a wpozostałym okresie na rachunek bankowy w Anglii?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie odmawia wszczęcia post ...

Jak należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli zapłata zaliczki następuje w formie czeku?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z zażaleniem Spółki z dnia 07.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 30.06.2006 r. nr PO2/443-47/06/KH/51989 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja ...

Opodatkowanie nabycia spadku po zmarłym obywatelu Australii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Opodatkowanie nabycia spadku po zmarłym obywatelu Australii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

zwolnienie z opodatkowania przychodów otrzymywanych z Edukacyjnego Funduszu Emerytalnego Stanu Nowy Meksyk

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania przyjętych czeków i bonów towarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 135 ms