Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: repatrianci

Czy pomoc finasowa wypłacona repatriantowi w 2003 r. podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Na pomoc finansową składała się pomoc na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Pan B. przybył do kraju w sierpniu 2002 r. jako repatriant i z tego tytułu w 2003 r. otrzymał pomoc finansową w wysokości łącznej 8.529,32 zł, na którą składała się pomoc na pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 281,52 zł oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości 8.247,80 zł. Na tle takich okoliczności faktycznych ...

Czy otrzymana w 2003 r. kwota pieniężna jako pomoc finansowa ze środków budżetu państwa dla repatrianów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 108 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego są kwoty pomocy pieniężnej i wartości innych środków budżetowych przyznawanych osobom, które ubiegają się o status uchodźcy. W związku z powyższym tutejszy Urząd informuje, że kwota którą ...

Czy zwrot części poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - to jest, czy otrzymany zwrot kosztów stanowi obrót w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towaró ...


Generowanie strony w 7 ms