Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: naprawa gwarancyjna

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT przeglądy i naprawy gwarancyjne ciągników i in. sprzętu (na rzecz kupujących), dokonywane przez Spółkę będącą jednocześnie sprzedawcą tych maszyn? Wyjaśnia się, że naprawy i przeglądy odbywają się w ramach funduszy gwarancyjnych tworzonych z odpisów od wartości, zawartych w cenie sprzedaży ciągników i sprzętu. Naprawy gwarancyjne przekraczające kwoty odpisów obciążają koszty własne Spółki.

W świetle przepisu art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2. eksport towarów; 3. import towarów; 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towaró ...

Czy usługa naprawy gwarancyjnej świadczona na terenie UE ,bądź na terenie krajów trzecich będzie opodatkowana podatkiem VAT w kraju ?

Z przedstawionego zapytania wynika , że dokonujecie Państwo zakupu usług realizowanych poza terytorium kraju przez podmioty mające siedzibę również poza terytorium kraju .Usługi te realizowane są w ramach zobowiązań gwarancyjnych Waszej firmy . Ponieważ zakup w/w usług nie spełnia przesłanek do uznania ich jako importu usług określonych w art. 2 pkt. 9 oraz art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 11 mar ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na naprawy pogwarancyjne.

Z przedstawionego w zapytaniu przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że: w decyzji Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 02/2004r. wyłączono z kosztów uzyskania przychodów koszty nieodpłatnych napraw pogwarancyjnych z uwagi na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. ...

Spółka sprzedaje wyroby do Państw Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku ujawnienia wad wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego, kontrahent obciąża podatnika kosztami dokonanych poprawek. Faktury (rachunki) wystawione przez kontrahenta zawierają koszty materiałów i pracy. Na rachunkach kontrahent umieszcza numer identyfikacyjny VAT/UE swój i Spółki. Towar nie jest już własnością podatnika. W związku z tym, podatnik składa zapytanie czy takie obciążenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

Obciążenie przez kontrahenta kosztami dokonanych poprawek nabywanych wyrobów od Spółki należy potraktować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym są szeroko zdefiniowaną kategorią usług, mieszczą się w niej bowiem wszelkie usługi związane z majątkiem ruchomym takie jak np. naprawy, remonty. W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Dotyczy zasad opodatkowania świadczonych usług naprawy wózka widłowego należącego do firmy mającej siedzibę i miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco: Spółka świad ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku akcyzowego wyszczególnionego na fakturze zakupowej, w sytuacji gdy towar zakupiony został u pośrednika zwolnionego z podatku akcyzowego? Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu SAD związanego z importem bezpłatnych próbek oraz części na gwarancję dla potrzeb własnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2003 r. znak: FG/GP/NIP: (...)/23/2003 informuje: Ad. 1Ze złożonego pisma wynika, iż (...) zakupiły sól kamienną z przeznaczeniem dochemicznego przerobu. Przedmiotowego zakupu dokonano w firmie (u pośrednika), która niej ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy : 1. od wydanych bezpłatnie z magazynu części do napraw gwarancyjnych, za które otrzymywany jest zwrot kosztów od producenta, należy odprowadzić podatek VAT, 2. czy do kwot zawartych w notach uznaniowych dotyczących kosztów robocizny należy doliczać podatek VAT, 3. czy do kwot zawartych w notach uznaniowych dotyczących części zamiennych należy doliczać podatek VAT.

Zdaniem podatnika (ad 1) od wydanych bezpłatnie części do napraw gwarancyjnych nie należy odprowadzać podatku VAT, gdyż jest to wymiana części wadliwej na część pełnowartościową (od niej podatek został rozliczony przy sprzedaży całego urządzenia). Ponadto (ad 2), zgodnie z VI Dyrektywą art. 9.2 C, jest to usługa wykonana na ruchomym majątku trwałym, która opodatkowana jest w kraju jej wykonania (n ...

Czy wykonywanie napraw gwarancyjnych na rzecz osoby uprawnionej do korzystania z tych napraw podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać st ...

Czy obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje w momencie wystawienia faktury po uznaniu naprawy przez gwaranta?

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców i zabudów wywrotczych kontrahentom z Polski. Firma kupuje naczepy od dostawcy z Niemiec.W ramach umowy dealerskiej wykonujemy m.in. na zlecenie tejże f ...

Czy koszty napraw gwarancyjnych uznaje się za koszty uzyskania przychodóww momencie wystawienia faktury za naprawę gwarancyjną?

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców i zabudów wywrotczych kontrahentom z Polski. Firma kupuje naczepy od dostawcy z Niemiec.W ramach umowy dealerskiej wykonujemy m.in. na zlecenie tejże f ...

Generowanie strony w 2 ms