Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo jazdy

Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy kategorii E, na który został skierowany przez pracodawcę są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.11.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 ...


Czy w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług artystyczno- reklamowych wydatki na uzyskania prawa jazdy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 10 maja 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na uzyskanie prawa jazdy stwier ...

Pytanie podatnika Czy poniesione przez spółkę jako pracodawcę koszty kursu prawa jazdy, będą dla pracownika przychodem ze stosunku pracy korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, ze stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 9.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym o ...

Pyatnie Spółki : Czy wydatki poniesione na opłacenie kursu prawa jazdy swoim pracownikom spółka będzie mogła zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.216 i art.14 a par.1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 9.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zakwalifikowania do kosztów uzyskania przycho ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie wypłacona przez pracodawcę refundacja poniesionych kosztów kursu prawa jazdy?

W dniu 08.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: W piśmie stwierdza Pan, iż zdobyte umiejętności i kwalifikacje w postaci odbytego kursu prawa jazdy kat. C są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym, co określa art. 52 ust. 4 ustawa ...

Starostwo Powiatowe pyta czy podlegają opodatkowaniu podakiem VAT czynności związane z pobieraniem opłat za tablice rejestracyjne i prawa jazdy?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy koszty kursu i dodatkowe koszty związane ze zdobyciem prawa jazdy kategorii A i C (opłaty za egzamin, koszt wykupienia dodatkowych lekcji) stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki, której osoba uczestnicząca w kursie jest wspólnikiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. Czy opłaty komunikacyjne, opłaty za kartę wędkarską i opłaty geodezyjne pobierane przez Powiat są zwolnione od podatku od towarów i usług, czy też nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich wykazywać w deklaracji VAT-7. 2. Jeżeli wymienione czynności nie podlegają VAT, czy istnieje możliwość wystawiania faktur VAT na żądanie zainteresowanego, czy z tytułu opłat należy wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z poźn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Generowanie strony w 68 ms