Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paleta

Podatnik sprzedaje używane palety skupowane na wolnym rynku od osób prywatnych i firm, które w razie potrzeby naprawia we własnym zakresie, a następnie odsprzedaje innym podmiotom. Jaka jest stawka VAT z tytułu sprzedaży tego towaru?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ...

Zapytanie Strony dotyczy stosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży euro palet -jednorazowych i nietypowych, nowych i używanych.

Tut. organ podatkowy odpowiadając na pismo Strony w sprawie stosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży euro palet - jednorazowych i nietypowych, nowych i używanych wyjaśnia co następuje. W powyższej sprawie mogą wystąpić dwie sytuacje: 1. gdy palety euro są traktowane jako opakowanie zwrotne, 2. gdy palety euro są towarem handlowym. Odnośnie pierwszej sytuacji, to zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy ...

W ocenie Podatnika podstawą opodatkowania w sprzedaży eksportowej palet poddanych obróbce termicznej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jest kwota jednostkowej ceny za paletę „mokrą pomnożona przez ilość sztuk oraz powiększona o kwotę należną za obróbkę termiczną. Ponieważ jest to sprzedaż towarów na eksport, w całości podlega ona opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy według stawki 0%.

Stan faktyczny: Podatnik jest producentem i eksportem palet drewnianych. Palety nie poddane obróbce termicznej tzw. „mokre” sprzedaje po cenie 2,14 EUR. Koszt obróbki termicznej wynosi 550,- EUR, jest stały i nie zależy od ilości palet. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż uprzednio zakupionych zregenerowanych (naprawionych) palet drewnianych?

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2003 r. (data wpływu 13.05.2003r.), uzupełnione pismem z dnia 27.05.2003 r. (data wpływu 2.06.2003 r.), będący wnioskiem o weryfikację stanowiska tutejszego Urzędu zawartego w piśmie nr PP1-443/60/02 z dnia 7.11.2002 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie ...

Czy zakup palet od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym przez ponoszącego wydatek ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2005 r. (złożonym w dniu 14.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług na dostawę używanych palet drewnianych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. i został sprecyzowany pismem z dnia 25.02.2005 r. z datą wpływu 01.03.2005 r., o udzieleni ...

I Podatnik zwraca się z zapytaniem czy od 1 maja 2004r. wszelkie wydatki finansowane z przedmiotowego funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowych towarów i usług. Zdaniem Podatnika, w związku z brakiem w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach wykonawczych stosownych zwolnień, wszystkie tego typu wydatki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. II Podatnik zapytuje czy w świetle obowiązujących od 1 maja 2004r. przepisów można nadal stosować opisane wyżej rozwiązanie. Zdaniem Podatnika możliwy jest obrót paletami bez umieszczania ich wartości wraz ze sprzedawanym towarem na fakturze bądź bez pobierania kaucji. III Podatnik zapytuje czy w świetle obowiązujących od 01.05.2004r. przepisów o podatku od towarów i usług, nota księgowa obciążająca przewoźnika wartością netto niedoboru lub szkody będzie prawidłowym dokumentem na podstawie którego Podatnik będzie mógł żądać zwrotu wartości utraconych towarów. Zdaniem Podatnika, niedobory nie mieszczą się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnym świadczeniu usług o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w związku z powyższym nie podlegają opodatkowaniu oraz nie wymagają udokumentowania fakturą VAT. IV Podatnik zapytuje czy zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy o VAT przedmiotowa premia będzie podlegała opodatkowaniu. Zdaniem Podatnika, pieniądz nie mieści się w pojęciu towaru lub usługi według obowiązujących przepisów podatkowych. Ponadto powyższa transakcja nie jest sklasyfikowana w PKWiU i w związku z tym nie ma możliwości zakwalifikowania jej jako usługi oraz udokumentowania jej fakturą VAT wraz z naliczeniem podatku.

Stan faktyczny I Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z środków funduszu finansowane są wczasy dla pracowników bądź dopłaty do wczasów, wczasy pod gruszą, bilety na imprezy sportowe, bony towarowe oraz paczki świąteczne dla dzieci. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatk ...

Na jakiej podstawie dokumentować zakup palet od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ?

Pismem z dnia 06.07.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka rozpoczęła skup palet dre ...

Czy palety jako opakowania zwrotne - ewidencjonowane ilościowo - niezakupywane - mogąbyć ilościowo wykazywane na fakturze wewnętrznej przy zakupie towarów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu 22.11.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualne ...

W jaki sposób powinien być udokumentowany skup palet od ludności? Czy może być sporządzany dowód księgowy (wewnętrzny) wynikający z § 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 10.03.2006 r.- data wpływu do Urzędu 13.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r ...

Generowanie strony w 6 ms