Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi radiowo-telewizyjne

Czy w świetle ustawy o podatku VAT usługi dla telewizji publicznej podlegają opodatkowaniu?Czy w przypadku ich opodatkowania należy rejestrować się do podatku VAT?Czy i jak w myśl ustawy należy liczyć obrót, który został przekroczony w 2003r. i wyniósł ponad 45.700 ,- zł a wcześniej był zwolniony z podatku VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/cyt. ustawy. Pozycja nr 11 powołanego załącznika wymienia jako zwolnione usługi o symbolu PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskimi prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorarió ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług w zakresie produkcji audycji edukacyjnych dla telwwizji publicznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz za zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji?

Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy tj: pod poz. 11 PKWiU ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów ...


Czy usługi reemisji programów RTV przez sieć kablową są zwolnione z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 25 stycznia 2005r. jest prawidłowe. UZASADNIENIEPismem z dnia 25.01.2005 r. Podatnik zwrócił się do tut. organu po ...


Przedmiotem działalności podatnkia jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki, a także działalność sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.11.3 - usługi związane z filmami i nagraniami video, 92.20 - usługi związane z radiem i telewizją, 92.31 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej. Pytanie podatnika - jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować w/w usługi?

Ze złożonego w dn. 12 stycznia 2005r. zapytania wynika iż przedmiotem działalności podatnika jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki. Podatnik rozszerzył zakres swojej działalności o usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.3 (usługi związane z filmami i nagraniami video), 92.20. (usługi związane z radiem i telewizją), 92.31. (usługi w zakresie artys ...

Spółka zajmuje się produkcją programu muzyczno -rozrywkowego, którego finalnym produktem jest audycja telewizyjna sprzedawana wraz z wszelkimi prawami do korzystania -Telewizji. Jaką stawką opodatkować ww. usługi.

Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 4.02.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisko w przedstawionym stanie faktycznym jestprawidłow ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy świadczenie usługi, polegające na produkcji cyklicznego paranaukowego programu telewizyjnego emitowanego w telewizji publicznej, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.20.12-00.00 podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7% lub czy są zwolnione od tego podatku? Na tle takich okoliczności Strona formułuje stanowisko, iż opisana na wstępie usługa powinna być zakwalifikowana zgodnie z załącznikiem nr 4 , poz. 12 – „usługi publicznych radia i telewizji”.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Zapytanie dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT, na której zastosowano nieprawidłową stawkę podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 31.12.2004 r. (data wpływu 04.01.2005 r.), uzupełnione pismem z dn. 11.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Strona prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której przygotowuje dźwiękowe serwisy informacyjne i udziela komercyjnym rozgłośniom radiowym odpłatnych licencji na ich rozpowszechnianie w ramach programów nadawanych przez te rozgłośnie. Czy świadczone usługi powinny być uznane za usługi radia i telewizji, do których należy stosować 7 % stawkę podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Ona działalność gospodarczą, w ramach której przygotowuje dźwiękowe serwisy informacyjne i udziela ...

Generowanie strony w 8 ms