Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie ugodowe

Proszę o wyjaśnienie zasad i możliwości odpisania w koszty nieściągalnych wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności udokumentowana jest układem zawartym z dłużnikiem w toku postępowania układowego prowadzonego przez Sąd.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 08.12.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów wierzytelności nieściągalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z opisu stanu faktycznego oraz załączonych do zapytania dokumentów wynika, że Sąd Rejonowy ...

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za 2004 r. wartość wierzytelności objętej 60 % redukcją w wyniku otwarcia postępowania układowego (zatwierdzonego przez sąd wyrokiem z dnia 06.06.2003 r.) w sytuacji, gdy dłużnik nie przelał należnej kwoty pierwszej raty zgodnie z zapisem w ugodzie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, pomniejszone o należny podatek od towaró ...

Generowanie strony w 53 ms