Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi szkoleniowe


Zawarłam umowę nieprawidłowo nazwaną kontraktem menedżerskim. Faktycznie jednak wykonuję usługi doradcze i szkoleniowe. Czy o zakwalifikowaniu świadczonych usług do danego źródła przychodu decyduje faktyczny zakres wykonywanej działalności, czy też rodzaj zawartej umowy.

W stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2002 r. przychody osób wykonujących osobiście na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie i umów o podobnym charakterze, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) stanowią odrębne źródło przychodów. Przychodów ze świadczenia tego rodzaj ...

Czy stawki podatku VAT na usługi szkoleniowe, usługi badawczo-rozwojowe oraz wyjazdy szkoleniowe są prawidłowo zinterpretowane przez Gminę ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 15.12.2004 r. (data wpływu 21.12.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących stawek podatku VAT w przypadku nabycia usług szkoleniowych związanych z realizacją projektu „Przygotowanie strategii obszarów wiejskich dla Gminy "O" ...


Czy opisane we wniosku usługi szkoleniowe prowadzone przez firmę szwedzką stanowią import usług, a w szczególności, czy faktura dotycząca zwrotu kosztów pobytu w Polsce pracowników szwedzkiej firmy prowadzących dla Podatnika szkolenie stanowi obrót opodatkowany z tytułu importu usług ?

Podatnik w listopadzie 2004 r. dokonał zakupu specjalistycznych, branżowych szkoleń dotyczących podstawowego zakresu działalności Spółki. Serwisanci zostali przeszkoleni w zakresie możliwości przebudowy oraz rozszerzania możliwości fabrycznych i konfiguracji specjalistycznych maszyn szwalniczych pod kątem indywidualnych zamówień i preferencji klienta, a handlowcy – w zakresie nowych zastosowań ind ...

1. Czy świadczone na rzecz nie będących podatnikami nierezydentów usługi: monitorowania i raportowania projektu, szkolenia załogi, zbierania i przetwarzania danych finansowych i budżetowych, pomocy w przygotowaniu dokumentacji, należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%? 2. Czy obciążenie kosztami poniesionymi w celu wykonania usługi, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.06.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuje. W przepisie § 64 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy usługi świadczone przez spółkę mieszczące się w grupowaniach PKWiU 92.72.12-00.00 i 80.42.20-00.00 są zwolnione od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku z dnia 20.01.2005 r. (wpływ do tut. Organu w dniu 24.01.2005 r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dn ...

Podatnik świadczy usługi szkoleniowe windsurfingu dla instruktorów i osób fizycznych zaliczone do grupowania PKWiU: 92.62.13-00.10 – usługi indywidualnych sportowców, sędziów, trenerów prowadzone na własny rachunek, 92.62.13-00.90 - pozostałe usługi związane ze sportem. Moim zdaniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wykonywane przez mnie usługi są objęte zwolnieniem od podatku.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005r. uzupełnionego 08.02.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe ...

Czy dotacja otrzymana z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu okreslonego jako "podnoszenie jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług poprzez zaprojektowanie i wdrożenie systemu ISO 9001:2000" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2004 r. (otrzymanego w dniu 14.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towa ...

Jakie skutki wywiera otrzymana dotacja w zakresie podatku VAT. Podatnik wskazał, iż prowadzi działalność szkoleniową zaliczoną do PKD 80.42.B, zwolnioną z VAT i ubiega się o dotacje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jest to program unijny realizowany z funduszy strukturalnych. Dotację Podatnik otrzyma poprzez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i może ją wydatkować na cele i w sposób określony rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Otrzymana dotacja pozwoli na organizowanie szkoleń z cenami jednostkowymi mniejszymi niż to wynika z kalkulacji kosztów danego szkolenia. Zdaniem Podatnika, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w art. 29 ust. 1 określa podstawę opodatkowania jako obrót, do którego zaliczają się również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze związane z dostawą lub świadczeniem usług. Ponieważ ustawa przypisuje dotacje do obrotu związanego z dostawami lub świadczonymi usługami, to otrzymana dotacja powinna być opodatkowana według stawek właściwych dla danego rodzaju działalności. Zatem ponieważ otrzymana dotacja dotyczy usług szkoleniowych, które są zwolnione z podatku VAT to również otrzymana dotacja powinna być traktowana jako zwolniona z podatku VAT.

Opierając się na przedstawionym opisie stanu faktycznego w sprawie, organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzym ...

Generowanie strony w 9 ms