Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga remontowa

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2003 r. w sprawie odliczenia od podatku ulgi z tytułu wydatków poniesionych na zakup rolet aluminiowych zewnętrznych, informuje: Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik moze odliczyć wydatki poniesione w 2003 r. na wpłatę wkładu budowlanego do Spółdzielni mieszkaniowej z tutułu przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe - spółdzielcze prawo do lokalu oraz czy odliczeniu podlega wydatek poniesiony na wycenę wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. wnieśli Państwo wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej i zawarli umowę dnia 05.12.2003 r. o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ponieśli wydatek na wycenę wartości lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ...

Czy umowa zawarta z Zakładem Obsługi Komunalnej na remont lokalu mieszkalnego i pomieszczeń strychowych, po zakończeniu którego zostanie zawarta umowa najmu lokalu przedmiotowych pomieszczeń, może stanowić tytuł prawny, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 167 ze zm.)?

Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., skreślono przepis stanowiący podstawę prawną do korzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej. Jedynie dla podatników, któ ...

Podatnik uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, zameldował się i zamieszkał w nim. Czy możliwe jest kontynuowanie odliczeń od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej dalszych wydatków ponoszonych na budowę domu?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit ...

Czy zakup pieców akumulacyjnych stanowiących jedyne źródło ogrzewania domu mieszkalnego do połowy którego posiadam tytuł prawny, można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny uzupełniony w piśmie z dnia 01.02.2004r. tutejszy organ podatkowy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1997r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywid ...

Czy można odliczyć od podatku, w ramach ulgi remontowej, wydatki poniesione w 2003 r. , jeżeli umowa przedwstępna z firmą developerską zawiera postanowienie o przekazaniu lokalu przed sporządzeniem aktu notarialnaego, a protokolarne przekazanie nastapi w 2004 r.?

W związku ze złożonym w dniu 06.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, który zostanie Państwu przekazany przez firmę developerską w 2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ...

Czy możemy odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej oraz osprzętu do jej obsługi dla naszego 12-letniego dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli tak, to czy w 100% wydanej kwoty? Czy stanowi podstawę do dokonania odliczeń od podatku w ramach ulgi remontowej poniesiony przez nas wydatek na zakup klimatyzatora oraz montaż i instalację tego urządzenia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 03.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 23.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ...

Czy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki na zakup półek nietypowych oraz atestowanych wkładek antywłamaniowych do zamków w drzwiach wejściowych, w ramach ulgi remontowo modernizacyjnej ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ...

Czy ososba nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu może zastosować odliczenia z tytułu ulgi remontowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r. uzupełnione dnia 09.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: podstawę prawną do dokonania odliczenia wydatków z tytułu remontu i modernizacji zawiera art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Generowanie strony w 12 ms