Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pobyt

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług pobyt na oddziale szpitalnym matki towarzyszącej choremu dziecku?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że szpital świadcząc usługi w zakresie ochrony zdrowia m.in. na rzecz dzieci pobiera opłaty za pobyt matek na oddziale towarzyszącym chorym dzieciom. Ma wątpliwości, czy powinien opodatkowywać otrzymane kwoty z tego tytułu, uważa jednocześnie, iż nie świadczy usług hotelowych, a pobyt matki traktuje łącznie z usługą zdrowotną wobec dziecka. Naczelnik Urz ...

Jak należy liczyć okres pobytu pracownika pracującego za granicą dla celów wyliczenia 183 dni zgodnie z konwencją?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu problemu oznaczonego lit. a, zawartego w złożonym w tutejszym organie wniosku z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy opłata pobierana za pobyt matek na oddziale szpitalnym towarzyszącym chorym dzieciom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W dniu 09.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 07.07.2006r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 03.03.2006r. (pismo z dnia 02.03.2006r.). Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynac ...

Dotyczy uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.8 ust.1, art.15 ust.1, ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn. zm.), §8 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sp ...

Czy opłaty za pobyt w Ośrodku Szkoleniowym w Górach oraz sezonowych obozowiskach Parku Narodowego są zwolnione z podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Związku z dnia 28.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

1. Ważny interes podatnika to sytuacja nadzwyczajna, przypadek losowy a więc nadzwyczajne względy które mogłyby zachwiać egzystencją podatnika. Jakkolwiek pobyt w zakładzie karnym jest karą za popełnienie czynu zabronionego i nie może być preferencją w spłacie należności podatkowych nie mniej jednak ocena istnienia w sprawie okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowych czy też odsetek za zwłokę powinna być dokonana w momencie rozstrzygania sprawy, w oparciu również o treść w/w zaświadczenia Zakładu Karnego. W momencie bowiem rozpoznawania sprawy zmienił się stan faktyczny uniemożliwiający skarżącemu jakiekolwiek zarobkowanie. 2. Na mocy art. 29 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, zaś skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej.

Decyzją z dnia 2.11.2006 r. L.IS.IM/1 -4117/P-55/2006 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpoznaniu odwołania Ryszarda K. i Doroty K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 28.07.2006 r. znak: USI-4113/2/53/2006 w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 2.869 zł. W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że Ryszard i Dorota K. pismem z dn ...

Jaka jest interpretacja prawa podatkowego w sytuacji Wnioskodawczyni? Czy jest objęta obowiązkiem płacenia podatku w kraju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od momentu wyjazdu do Australii w obu powyższych sytuacjach, tj. gdy mieszkając w Australii uzyskuje powyższe dochody z Polski oraz gdy mieszkając w Australii nie osiąga żadnych dochodów z Polski?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu:a)ponoszenia opłat za pobyt z ŚDS,b)używania samochodu osobowego, będącego Jej współwłasnością, w celu codziennego dowożenia na zajęcia w ŚDS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy Wnioskodawca, jako opiekun prawny syna może odliczyć od dochodu za 2010 r. kwotę, którą dopłaca za pobyt syna w Zakładzie Opiekuńczym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 70 ms