Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Czy kwota umorzonych przez Bank odsetek, z tytułu salda debetowego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którego byliśmy współwłaścicielami, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 25 listopada 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. informuje, iż zgodnie z art. 9 ...

Czy umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych od niewykonanych zobowiązań skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 23.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dn.15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Sk ...


Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcie czy nienaliczane, względnie umorzone odsetki za opóżnienie w spełnieniu świadczeńia stanowią: a) przychód wierzyciela, b) przychód u dłużnika w sytuacji, gdy kontrahenci są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21 listopada 2005 r. (data wpływu: 23.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 4 stycznia 2006 r. (data wpływu: 05.01.2006 r.)w sprawie udzielenia inte ...

Czy umorzone w ramach pomocy "de minimis" - odsetki od zaległości podatkowej (podatek VAT) - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 13.04.2006 r. (złożonym w US - 19.04.2006 r., uzupełnionym - 09.05.2006 r. i 07.07.2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

1. Ważny interes podatnika to sytuacja nadzwyczajna, przypadek losowy a więc nadzwyczajne względy które mogłyby zachwiać egzystencją podatnika. Jakkolwiek pobyt w zakładzie karnym jest karą za popełnienie czynu zabronionego i nie może być preferencją w spłacie należności podatkowych nie mniej jednak ocena istnienia w sprawie okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowych czy też odsetek za zwłokę powinna być dokonana w momencie rozstrzygania sprawy, w oparciu również o treść w/w zaświadczenia Zakładu Karnego. W momencie bowiem rozpoznawania sprawy zmienił się stan faktyczny uniemożliwiający skarżącemu jakiekolwiek zarobkowanie. 2. Na mocy art. 29 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, zaś skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej.

Decyzją z dnia 2.11.2006 r. L.IS.IM/1 -4117/P-55/2006 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpoznaniu odwołania Ryszarda K. i Doroty K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 28.07.2006 r. znak: USI-4113/2/53/2006 w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę w kwocie 2.869 zł. W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że Ryszard i Dorota K. pismem z dn ...

Interpretacja - umorzone odsetki od kredytu konsumpcyjnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy może Pani wystąpić o umorzenie odsetek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wartość umorzonych odsetek od wierzytelności zasądzonej nakazem zapłaty stanowi dla dłużnika przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Czy wartość umorzonych odsetek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 54 ms