Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeszacowanie wartości

Co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów handlowych, których wartość została uprzednio przeszacowana - w związku z wyceną bilansową dokonaną na dzień otwarcia likwidacji Spółki: wartość towarów wg cen sprzedaży netto, czy wartość towarów wg cen zakupu netto?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została postawiona w stan likwidacji i zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) na dzień otwarcia likwidacji dokonała wyceny bilansowej swoich aktywów. Biorąc pod uwagę wątpliwości Spółki przedstawione w stanie faktycznym, dotyczące wysokości kosztów podatkowyc ...

czy:- zmiana umowy polegająca na przekształceniu zadłużenia w USD na zadłużenie w złotych (przewalutowanie) stanowi podstawę do realizacji różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych,- spłata w złotych pożyczki, której kwota nominalna pierwotnie wyrażona była w walucie obcej, a obecnie jest wyrażona w złotych powoduje realizację różnic kursowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.06.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy:- zmiana umowy polegająca na przekształceniu zadłużenia w USD na zadłużenie w złotych (przew ...

Czy przekształcenie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na dzień sporządzenia bilansu otwarcia (01.01.2004r) wynikające z przepisów prawa o rachunkowości wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Towarzystwo Ubezpieczeń, dokonało bilansem otwarcia z dnia 01.01.2004r, przekształcenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które wynikało ze zmiany ustawy o rachunkowości art.30 ust.1 (zmiana kursu walut) oraz zmian metodologii wyliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych zgodnie z § 35 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.12.2003 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoś ...

Czy o wartości budowli, od której dokonywane sa odpisy amortyzacyjne stanowi jej cena nabycia lub koszty poniesione na jej wytworzenie, przebudowę, rozbudowę lub modernizację, a aktualizacja wyceny nie może mieć wpływu na określenie wartości początkowej środka trwałego niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, tut ...


W jaki sposób będzie naliczony podatek dochodowy za 2007 r., gdy nie rozliczone jest konto 804 (przeszacowanie środków trwałych na kwotę 273.637,97 zł) i czy prawidłowo naliczona jest podstawa do wyliczenia podatku dochodowego za 2007 r. oraz sam podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Konsekwencji podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych korekt wartości rezydualnej i kwoty płatności ratalnych dokonanych po dniu zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Konsekwencji podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych korekt wartości rezydualnej i kwoty płatności ratalnych dokonanych po dniu zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Fakt obniżenia wartości przedsiębiorstwa w roku 2007 (w kolejnym okresie rozliczeniowym), stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze, które aktualizuje się po dokonaniu wyceny. A zatem pierwotnie zadeklarowana kwota przychodu należnego w danym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym moment wyceny, pozostaje kwotą należną w tym okresie rozliczeniowym.

Zmiana Interpretacji Indywidualnej Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 7 grudnia 2007 r., Nr IP-PB3/423-205/07-3/MS, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko M. Spółka z o.o. (dalej Spółka), prz ...

„ocena prawidłowości dokonanej korekty odpisów amortyzacyjnych, które zostały błędnie obliczone na podstawie zawyżonej wartości początkowej środka trwałego”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 16 ms