Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi fryzjerskie

Pytanie dotyczy ponownego wyboru zwolnienia podmiotowego przez podatnika który utracił prawo do zwolnienia.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie z dnia 15 listopada 2004 r., uzupełnione w dniu 22 listopada 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego w ...

Czy można stosować zwolnienia od podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług charakteryzacji osób występujących przed kamerami TVP 3 oraz usług polegających na obsłudze promptera?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zmianami), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005 r. jest nieprawidłowe i podatni ...

Czy z dniem 1 maja 2005r. jestem zobowiązany do ewidencjonowania przychodów przy zastosowaniu kasy rejestrujacej z działalności w zakresie: usługi fryzjerskie ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r.,Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie z dnia 17.03.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Czy istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w związku z posiadanym wpisem do działalności gospodarczej o prowadzeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych jeżeli faktycznie usługi te nie są prowadzone.

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie bez nr z dnia 02.03.2005r (data wpływu 2005.03.03) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...

Czy istnieje obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług fryzjerskich? W 2004 r. podatnik osiągnął przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 21.397 zł.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie na pisemne zapytanie podatnika z dnia 9 lutego 2005 r. udziela pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż jest wspó ...

W związku z faktem, iż z dniem 1 maja 2005r. wprowadzono obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku świadczenia m.in. usług fryzjerskich i kosmetycznych, czy do kasy fiskalnej w zakładzie fryzjerskim wystarczy wprowadzić sprzedaż ogólną pod nazwą "usługi fryzjerskie", czy sprzedaż z wyszszególnieniem usług.

Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w pr ...

Podatnik prowadzący salon urody pyta czy powinien zainstalować kasę rejstrującą od 01.05.2005 r. czy po przekroczeniu obrotu 40.000 zł?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym i wg zlecenia w innych miejscach. Przeważającą część usług wykonuje Pani na rzecz podmiotu gospodarczego – instytutu kosmetycznego. Przychody z tego tytułu dokumentuje Pani fakturami VAT. Natomiast kwota przychodów z tytułu usług wykonywanych na rzecz prywatnych osób nie przekraczała w 2004 roku 800 zł miesięcznie. Stoi Pani na stanowisku, że nie miała obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 25 stycznia 2005 roku, ...

Rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia xxx (data wpływu do urzędu xxx), uzupełnione pismem z dnia xxxx (data wpływu do urzędu xxxx) w sprawie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nal ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy prowadząc mały zakład fryzjerski, w którym nie przekroczył w roku 2004 kwoty 40.000 zł. ma obowiązek posiadać kasę fiskalną i w ten sposób ewidencjonować dochody od 1 maja 2005r. czy też prowadzić ewidencję na dotychczasowych warunkach

POSTANOWIENIE Na podstawie art.239, art.226, art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią zażalenia z dnia 20 maja 2005r. (doręczonego dnia 23 maja 2005r.) na postanowienie tut. organu Nr PP/443-35-2/ET/05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku P. ......................... ...

Generowanie strony w 33 ms