Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: woda

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do opłat abonamentowych, związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2004r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w sprawie wyjaśnienia:- jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do opłat abonamentowych, związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie wyjaśnia:- z opisu stanu faktyc ...

Wysokość stawki Vat dla usług zakładania nowych wodomierzy wraz z materiałem.

Odpowiadając na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna, działając w trybie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Stawkę podatku VAT w wysokości 7 %.w okresie do 31 grudnia 2007 r., zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ...

Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi, czy przychody z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie i dostawę wody winien księgować do okresu (miesiąca) którego dotyczą czy też zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym według terminu ich wymagalności oraz zgodnie z terminem określonym w fakturach VAT.Ponadto prosi o potwierdzenie, czy słusznie przychody dotyczące usług świadczonych w roku poprzednim zarachowano do przychodów roku 2003, pomimo tego, że faktury zostały wystawione po zakończeniu roku, a termin ich płatności został określony na styczeń 2004r.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu i dzierżawy ewidencjonujący zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osiąga również przychody z tytułu rozliczeń za zużycie energii, ogrzewanie, dostawę wody, gazu i odprowadzania nieczystości. Większość z wymienionych usług rozliczana jest w oparciu o faktury wystawiane przez dostawców mediów, które wpływa ...

Jaką stawkę podatku należy stosować do sprzedaży wody demineralizowanej do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz po tej dacie?

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 2003 r. (data wpływu do Urzędu - 03.06.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Spółka przedłożyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż przez spółdzielnię mieszkaniową wody do mieszkań oraz lokali użytkowych?

dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z dnia 16.09.2003 r., nr PP-/2/416/62/BA/03, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przez spółdzielnię mieszkaniową wody do mieszkań oraz lokali użytkowych. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ...

Kiedy można odliczyć podatek naliczony określony w fakturze za energię elektryczną, połączenia telefoniczne, wodę i śmieci?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym: Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z zapytaniem ...

Spółka świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz odbioru ścieków i za datę powstania przychodu przyjmuje wynikający z faktur termin płatności. W jaki sposób Spółka powinna rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy koszty uzyskania przychodów mogą być rozliczane w miesiącu wystawienia faktury VAT za dostawę wody lub odprowadzenia ścieków, pomimo, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu następnym, tj. wg terminu płatności, a zarazem w roku podatkowym, w którym została zafakturowana sprzedaż z tytułu w/w usług. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podał, że w ...

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: data powstania ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w odniesieniu do stałych opłat abonamentowych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania stałej ...

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust.5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków dotyczących opłat za wodę

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust.5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – w częś ...

Generowanie strony w 6 ms