Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych

dotyczy opodatkowania: 1. organizowania odpłatnych dyskotek (bez usług gastronomicznych) oraz kursów tańca dla studentów, 2. wynajmu hali sportowej, kortów tenisowych, sali gimnastycznej dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych, 3. udostępniania siłowni i sauny studentom i pracownikom uczelni s spoza uczelni

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu 17.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Podatnik w swoim piśmie zwraca się z zapytaniem w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku usług: organizowania odpłatnych dyskotek (bez usług gastronomicznych ...

Jak stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług korzystania z hali sportowej na uprawianie dyscyplin sportowych dla zakładów i osób prywatnych?

Zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) usługi związane z rekreacją i sportem (zaliczone do grupy PKWiU 92) świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług - z wyłąc ...

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik będzie wykonywał m.in. usługi w zakresie zakładania, renowacji, konserwacji i pielęgnacji powierzchni trawiastych na boiskach sportowych. Powyższe usługi zamierza zakwalifikować do stawki 7% na podstawie załącznika nr 3 do ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) pod symbolem PKWiU 92.61.10 lub 92.61.13.

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 16.11.2004r. (data wpływu – 17.11.2004r.) zapytanie dotyczące wysokości stawki podatku od towarów i usług dla usług w zakresie zakładania, renowacji i pielęgnacji powierzchni trawiastych na boiskach sportowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz ...

Stawka podatku od towarów i usług dla świadczonych usług związanych z działalnością rekreacyjno-sportową polegającą na pobieraniu opłat za wstęp na krytą i odkrytą pływalnię

Pismem z dnia 22.12.2004r. nr XXX Zespół XXX w XXX zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania świadczonych przez Zespół usług związanych z działalnością rekreacyjno-sportową i polegających na pobieraniu opłat za wstęp na krytą i odkrytą pływalnię. Z przedstawionego stanu ...

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową świadczącą usługi związane ze sportem i rekreacją zaklasyfikowane wg. PKWiU pod symbolem 92.61.10-00.00 ,, Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”. Poza odpłatnie świadczonymi usługami, które opodatkowujemy stawką podatku w wysokości 7% Umożliwiamy nieodpłatnie korzystanie z basenu i hal sportowych szkołom. Czy ww. nieodpłatnie wykonywane usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług i czy w związku z tym przy odliczeniu podatku naliczonego ma zastosowanie art. 90 ust. 2-9 ww ustawy.

Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) w związku z wnioskiem z dnia 25.02.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanowisko w przedstawionym stanie faktycznym jest niepra ...

Czy usługa udostępniania hali sportowej dla szkół na lekcje wychowania fizycznego i dla klubu sportowego na zajęcia treningowe dla członków klubu, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.61.10-00.00 jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wpływ 29.04.br.) w sprawie symbolu PKWiU 92.61.10-00.00 - uprzejmie wyjaśnia: Ustawodawca uzależnił wysokość stawki podatku od towarów i usług lub zwolnienia od podatku od symbolu gr ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem oraz usługi organizowania wystaw, targów i kongresów?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Jednostki z dnia 04.08.2004 r., znak D.I.-070-69/04, dotyczącym opodatkowania usług sklasyfikowanych wg symboli PKWiU jak poniżej: 92.61.10-00.00 – usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, 70.20.12-00.00 – usługi wynajmowania lub dzi ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż biletów na powyższe usługi? Czy obrót uzyskany ze sprzedaży biletów na pływalnię podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?

Stan faktyczny: Podatnik jest jednostką budżetową finansowaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.). Prowadzi sprzedaż biletów na basen, korty tenisowe, mini golf oraz inne imprezy sportowe w przeważającej części na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Działalność Podatnika została sklasyfi ...

Czy usługi polegające na udostępnianiu kortów do tenisa ziemnego zarówno do amatorskiego, jak też wyczynowego uprawiania sportu powinny być opodatkowane stawką podatkową w podatku od towarów i usług w wysokości 7 % oraz czy usługi polegające na nauce gry w tenisa powinny być zwolnione z opodatkowania w podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie z art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.04.2005 r. wpłynął wniosek Strony z dnia 07.04 ...

Czy usługi odpłatnego udostępniania obiektów sportowych w celu prowadzenia zajęć sportowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 7% ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy usługi odpłatnego udostępniania obiektów sportowych, tj. hali sportowo-rehabilitacyjnej wraz z zapleczem socjalnym, szatniami, łazienkami w celu prowadzenia zajęć sportowych - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych do grupowania 92.61.10-00.00 PKWiU jako "usługi zwi ...

Generowanie strony w 18 ms