Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: diety

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 05.02.2003 r.) znak: SIR-Og/31/03 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przy ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku w wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło wyjaśnia: Z ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat na rzecz członków Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z tytułu diet i innych należności za czas podróży, informuje, że zgodnie z ...

Koszty uzyskania przychodów

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 lutego 2003 r. Nr FN-3220/03/2003 (data wpływu 05-03-2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do ar. 14 a § 1- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym o ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W nawiązaniu do pisma z dnia 05 luty 2003 r Nr Fn -336/002/2003 (data wpływu 17.02.2003 r., po uzupełnieniu w dniu 04.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Zgodnie z art. 21 ust ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje: Wysokość diet i innych należności związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności pr ...

W sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych w związku z pełnioną funkcją we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet otrzymywanych w związku z pełnioną funkcją we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego - Urząd Skarbowy w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pk ...

Czy dla podatnika świadczącego usługi transportowe w kraju i zagranicą własnym środkiem transportu koszty noclegów oraz diety w ramach ustalonych limitów będą stanowiły dla niego koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 12 stycznia 2004 roku dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie: „czy stanowią koszty uzyskania noclegi w kraju i zagranicą jak również diety w ramach ustalonych limitów z tytułu podróży w kra ...

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

Czy wypłacane działaczom Związku Nauczycielstwa Polskiego diety oraz kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów wynikających z pełnienia obowiązków związkowych, zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Działacze ci realizują cele związkowe wynikające ze Statutu ZNP. Należy nadmienić, że Statut ZNP zezwala w art. 10 ust. 1 pkt 10 przyznawać diety zaangażowanym w pracę działaczom związkowym.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 stycznia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie uprzejmie wyjaśnia, że: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 13 ust. 1 wyodrębnia i różnicuje przychody z działalności wykonywanej osobiście w taki sposób, że wynagrodzenia otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, ...

Generowanie strony w 6 ms