Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezerwy mobilizacyjne

dotyczy usług świadczonych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, jak również przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego oraz usług polegających na utrzymaniu państwowych rezerw mobilizacyjnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z 21.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/75/04): Strona w swym piśmie z 14.04.2004 r. (znak: ...

dotyczy kwestii stawki podatku VAT, jaką należy stosować do usług świadczonych przez szpital polegających na magazynowaniu państwowych rezerw dla celów obronności i bezpieczeństwa, przed i po 1.05.2004 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu w dniu 7.10.2004 r., znak: L.dz. GK.-312/136/04) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej: Podatn ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% podlega dzierżawa powierzchni chłodniczych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art.143 §1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2005r. który wpłynął w dniu 03.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 11 ms