Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi magazynowania i przechowywania towarów

dotyczy usług świadczonych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, jak również przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone w formie spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego oraz usług polegających na utrzymaniu państwowych rezerw mobilizacyjnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z 21.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/75/04): Strona w swym piśmie z 14.04.2004 r. (znak: ...

1. Jaką stawkę stosować w stołówce zakładowej?2. Stawka na usługi wykonywane przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Sądowej?3. Stawka podatku VAT na usługi przechowywania zwłok?4. Stawka podatku VAT na usługi magazynowania rezerw dla Agencji Rezerw Materiałowych?5. Stawka podatku VAT na usługo hotelowe w hotelach pracowniczych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 28 czerwca 2004r. nr EFF/07-073/2/2004 (złożony ...

Podatnik wnosi o wyjaśnienie:czy słusznie postępuje naliczając 22 % podatek VAT z tytułu świadczonej przez siebie usługi na terytorium kraju polegającej na magazynowaniu i rozprowadzaniu towaru na zlecenie kontrahenta francuskiego, orazczy prawidłowo nie ujmuje w deklaracji VAT przychodu od świadczonych przez siebie usług logistycznych i marketingowych dokonywanych na rzecz kontrahenta francuskiego, które zostały faktycznie wykonane na terenie jego kraju. Z treści pisma wynika, że od 1 maja 2004 r. Podatnik świadczy usługi związane z rozładunkiem, przeładunkiem, magazynowaniem oraz transportowaniem towarów na terenie RP na zlecenie kontrahenta francuskiego. Zleceniodawca (firma francuska) sam dostarcza towar do siedziby firmy wnioskodawcy oraz sprzedaje go we własnym imieniu klientom polskim. Firma H. zajmuje się tylko rozprowadzaniem tego towaru oraz jego magazynowaniem. Cała usługa jest wykonywana w Polsce. Za świadczone usługi Podatnik obciąża swojego klienta – firmę francuską, doliczając do ceny ww. usługi 22 % podatku VAT. Ponadto Podatnik w miesiącu marcu świadczył usługi logistyczne i marketingowe na rzecz kontrahenta we Francji. Wg przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czynności tego rodzaju zaliczane były do eksportu usług opodatkowane stawką 0%. W ocenie Podatnika w świetle przepisów nowej ustawy o podatku od towarów i usług, usługa taka nie podlega ustawie o VAT. Z uwagi na fakt, że do maja b r. nie nastąpiła zapłata, stosując nowe przepisy Spółka nie ujmuje tych usług w deklaracji VAT. Podatnik ma wątpliwości czy postępuje słusznie kierując się nowymi przepisami nie ujmując tego przychodu w deklaracji pomimo, że usługę wykonano w marcu 2004 r. w czasie gdy obowiązywały stare przepisy o VAT.

1) Odnosząc się do kwestii prawidłowości naliczania 22 % podatku VAT do wykonywanych w Polsce usług polegających na magazynowaniu i rozprowadzaniu towaru kontrahenta francuskiego, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odp ...

dotyczy kwestii stawki podatku VAT, jaką należy stosować do usług świadczonych przez szpital polegających na magazynowaniu państwowych rezerw dla celów obronności i bezpieczeństwa, przed i po 1.05.2004 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu w dniu 7.10.2004 r., znak: L.dz. GK.-312/136/04) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej: Podatn ...

Czy świadczenie: 1. usługi magazynowania i przechowywania w magazynach Spółki towarów będących własnością kontrahentów unijnych; 2. usługi pośrednictwa i spedycji związane z usługami transportu towarów (wyładunek, sprawdzanie ilości, zamówienie usługi transportowej, załadunek, wysyłka do poszczególnych odbiorców zgodnie z zamówieniem); 3. usługi wykonywane na towarach handlowych (kontrola jakości, sortowanie według rozmiarów i asortymentu lub innego z górny określonego porządku, przebieranie, renowacja, zakładanie etykiet, dodawanie wieszaków, przepakowanie, pakowanie), w ramach których Spółka zużywa też materiały własne: wieszaki, kartony, etykiety, fotografie, torby foliowe. wypełniają dyspozycję art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - przy założeniu, że nabywca usług (kontrahent unijny) poda Podatnikowi dla tych czynności swój numer identyfikacyjny w podatku od wartości dodanej, towar zostanie wysłany nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi, a Podatnik będzie prowadził stosowną ewidencję.

Podatnik świadczy na rzecz kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, następujące usługi: 1. usługi magazynowania i przechowywania w magazynach Spółki towarów będących własnością kontrahentów unijnych; 2. usługi pośrednictwa i spedycji związane z usługami transportu towarów (wyładunek, sprawdzanie ilości, zamówienie usługi transportowej, załadunek, wysyłka do poszczególnych odbi ...

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytanie, jaką stawką podatku opodatkować usługę składowania zareklamowanego towaru?

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie morskiego portu w zakresie usługowego składowania, przechowywania i przeładunku mrożonej żywności. Towar nigdy nie jest własnością Spółki. Podatnik usługowo przechowuje, przeładowuje i wykonuje inne dodatkowe prace zgodnie ze zleceniem właściciela towaru. Po pewnym czasie ...

Czy przesunięcie towaru będącego własnością spółki A pomiędzy własnym magazynem a składem fabrycznym na terenie Niemiec powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT? Czy obowiązek podatkowy od importu usług świadczonych na terenie Niemiec będzie spoczywał na firmie A?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 marca 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 2 ust. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 17 ust. 1 pkt.4, art. 22 ust. 1 i ust. 2, art. 2 ...


Czy spółka słusznie kwalifikuje w/w usługę jako usługę magazynowania opodatkowaną stawką 22 %.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r Nr.8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2005 roku żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania art.27 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmi ...

„Czy spółka słusznie kwalifikuje do pozostałych usług służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom stosowanych do dostaw armatorom morskim, usługę magazynowania ropy w magazynie czasowego składowania położonego w Gdańsku w przypadku, gdy ropa nie posiada statusu towaru eksportowanego?”

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r N r 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07 marca 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art.83 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, ...

Generowanie strony w 4 ms