Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kruszywo

Podatnik świadczy usługi, które polegają na kopaniu rowów kasacyjnych (PKWiU 02.02.10-00.40), wykonywanie szlaku zrywkowego (PKWiU 02.02.10-00.30), remonty dróg leśnych (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Jaka jest prawidłowa stawa VAT z tytułu wykonywania tych czynności?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r., uzupełnione w dniach 14.08.2004 r. i 06.09.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 i 2 ust ...

Jaką stawką opodatkować usługi odbierania odpadów betonu i gruzu betonowego oraz ich składowania, a także jaką stawką opodatkować sprzedaż kruszyw żużlowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, w odpowiedzi na Wasze pismo - zapytanie z dnia 12.01.2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Do wydania opinii klasyfikacyjnej oraz udzielenia pomocy w zakresie zakwalifikowania wyrobów i usług do poszczególnych klasyfikacji i nomenkl ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla wyrobów umieszczonych w grupie 14.21 PKWiU?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytania złożone w piśmie znak NG 35/02/04 z dnia 9.02.2004 r. uzupełnione pismem znak NG/42/04 z dnia 1.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Prz ...

Skoro strona nie zdołała skutecznie podważyć ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie, to tym samym nie może skutecznie twierdzić, że doszło w niej do błędnej subsumcji normy prawnej zawartej w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 3, poz. 20 ze zm.). Znajdująca zastosowanie w sprawie regulacja (załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. Nr 37, poz. 162, posługuje się z jednej strony określeniem „kruszywo budowlane", a z drugiej jednoznacznie wskazuje, wykorzystując stosowne symbole SWW, jakie ich rodzaje korzystają z preferencji podatkowych, to tym samym nie może ulegać wątpliwości, iż zakres przedmiotowego zwolnienia podatkowego jest jednak ograniczony. Jego zakres wyznaczony został jednak przez te szczególne przepisy, do których regulacja podatkowa odsyła i które należycie identyfikują wolę prawodawcy, co do ograniczonego zakresu stosowania preferencji.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2004 r., sygn. I SA/Gd 1797/00 oddalono skargęJózefa K. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2000 r., nr PB-2-732-79/00, którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Żninie z dnia 2 marca 2000 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizy ...

Dotyczy sposobu zakwalifikowania i amortyzacji niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do eksploatacji kruszywa oraz przychodu ze sprzedaży kruszywa

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie m.in. budowy dróg kołowych i kolejowych.Dla potrzeb działalności gospodarczej zakupił Pan niezabudowaną nieruchomość przeznaczoną do eksploatacji kruszywa. Na wydobycie kruszywa posiada Pan koncesję wydaną przez Burmistrza Miasta.Z tytułu wydobycia kruszywa ponosi Pan koszty związane z wynagro ...

Generowanie strony w 23 ms