Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: piasek

Podatnik świadczy usługi, które polegają na kopaniu rowów kasacyjnych (PKWiU 02.02.10-00.40), wykonywanie szlaku zrywkowego (PKWiU 02.02.10-00.30), remonty dróg leśnych (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Jaka jest prawidłowa stawa VAT z tytułu wykonywania tych czynności?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r., uzupełnione w dniach 14.08.2004 r. i 06.09.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, na podstawie art. 14a § 1 i 2 ust ...

Jak rolnik ma opodatkować przychody ze sprzedaży urobku pochodzącego z budowy gospodarstwa rybackiego tj. ziemi ogrodniczej (torfu i żwiru )?

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 27 sierpnia 2004r ( data wpływu do tut Organu 1 wrzesień 2004r ) zgodnie z art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje : Z treści przedstawionego pisma wynika, iż jest Pan rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne uzyskującym przychody ze sprz ...


Stawka podatku VAT dla piasku PKWiU 14.21.11.-90.00 i żwiru PKWiU 14.21.12.-10.00

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2006r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Spółka zwr ...

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi związane z wymianą piasku w piaskownicach wykonywanych w ramach kompleksowej usługi sprzątania terenu.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na gospodarce odpadami. W specyfice przetargowej do przetargu na utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta ... dotyczącego prac porządkowych - oczyszczania gminnych ulic, placów i terenów otwartych na terenach miejskich podzielono zakres prac na poszczególne zadania. Jednym z ...

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwa dla czynności dostawy ziemi wraz z transportem na teren składowiska odpadów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2006 r. (data wpływu do US 28.12.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16.01.2007 r. (data wpływu do US 17.01.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od to ...


Czy posiadane przez stronę zasoby piasku i żwiru powinny być wykazane w spisie z natury, a jeśli tak, to w jaki sposób należy to wyliczyć?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy dochody z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wydatki poniesione na zakup usług zmierzających do uzyskania koncesji stanowić będą koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 14 ms