Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka odsetek

Podatnik, wskazując, iż wykonuje działalność zakwalifikowaną jako 72-20 w/g PKD, pyta: 1) czy przy eksporcie wewnątrzwspólnotowym oprogramowania dla podmiotów będących podatnikami podatku od wartości dodanej z siedzibą (miejscem prowadzenia działalności, stałym adresem lub miejscem zamieszkania) na terenie Wspólnoty można wystawiać fakturę bez podania stawki i kwoty VAT, podając kwotę netto w EU; 2) czy przy eksporcie wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w pkt 1) dla podmiotów niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej posiadających siedzibę lub zamieszkujących na terytorium Wspólnoty można wystawiać fakturę w języku angielskim z podaniem 22% stawki i kwoty VAT, podając kwoty w EU; 3) czy przy eksporcie pozawspólnotowym oprogramowania dla podmiotów z państw trzecich (spoza terytorium Wspólnoty) będących podatnikami podatku od wartości dodanej można wystawiać fakturę w języku angielskim bez podania stawki i kwoty VAT, podając kwotę w EU; do faktury dołączany jest dokument celny przekroczenia granicy; 4) jakie są zasady opodatkowania sprzedaży poprzez internet, w wykonaniu której program pobierany jest ze strony internetowej, a użytkownik końcowy dostaje kod uruchamiający oprogramowanie po uiszczeniu zapłaty; 5) czy wykonując ww. usługi ma obowiązek (a jeśli tak, to kiedy) rejestrowania się w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych?

Na wstępie należy wyjaśnić, iż używane przez Podatnika określenie „eksport wewnątrzwspólnotowy” jest nieprawidłowe, gdyż obowiązujące od 1 maja 2004 r. przepisy dotyczące podatku VAT wprowadziły nową definicję eksportu, która nie dotyczy wymiany z państwami członkowskimi UE. Ad. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i o ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla wyrobów: 1) części do aparatów do mierzenia ciśnienia (zespoły pomp, gruszki, dętki, oliwki). Zdaniem Spółki wymienione wyroby, należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU - 33.10.15-33.00 - „Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi”. 2) części zapasowe i wymienne do aparatów medycznych (np. lampy Sollux) takie jak: okulary ochronne, zestawy filtrów barwnych. Według Podatnika wymienione wyroby, należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU – 33.10.12-50.00 – „Aparaty lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, wytwarzające promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone”. Podatnik wskazuje, że części takie jak: okulary ochronne, zestawy filtrów barwnych, mogą być stosowane tylko do lampy Sollux i są charakterystyczne tylko dla tego aparatu medycznego. 3) oprzyrządowanie do wszystkich aparatów medycznych, takie jak: żarówki, baterie, zasilacze. Podatnik podaje, że ze względu na bardzo szeroką gamę oferowanych przez Spółkę aparatów medycznych niemożliwe jest zastosowanie klasyfikacji PKWiU odpowiedniej dla wszystkich części zapasowych do aparatów medycznych. Jednak, w przypadku oferowania żarówek, które mogą być używane do różnego typów aparatów medycznych nie tylko do jednego typu aparatu Spółka stosuje klasyfikację PKWiU 31.50.12 - „Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym (poza lampami ultrafioletowymi lub lampowymi promiennikami podczerwieni)”. Ponadto Strona wskazuje, iż w taki sam sposób stosowana jest klasyfikacja dotycząca baterii używanych do różnego typu aparatów medycznych: PKWiU 31.40.11 - „Ogniwa i baterie galwaniczne, o objętości nie przekraczającej 300 cm#179;”, PKWiU 31.40.12 - „Ogniwa i baterie galwaniczne, o objętości zewnętrznej powyżej 300 cm#179;”, PKWiU 31.40.13 - „Części ogniw i baterii galwanicznych” i zasilaczy stosowanych do więcej niż jednego typu aparatu medycznego: PKWiU 31.40.21 - „Akumulatory ołowiowe (kwasowe) stosowane do uruchamiania silników tokowych”, PKWiU 31.40.22 - „Akumulatory ołowiowe (kwasowe) oprócz stosowanych do uruchamiania silników tokowych”, PKWiU 31.40.23 - „Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne”, PKWiU 31.40.24 - „Części do akumulatorów elektrycznych (w tym separatory)”. 4) baterie do aparatów słuchowych Zdaniem Spółki wymienione wyroby należy zakwalifikować do do grupowania PKWiU 33.10.18.39.00 - „Części i akcesoria aparatów słuchowych”. 5) akumulatory do laryngofonów Zdaniem Strony laryngofony zostały sklasyfikowane do grupy PKWiU 30.10.17-90.90 – „Protezy innych części ciała, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzieleniu pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem, organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytania przyjął za prawidłowe wskazane przez Podatnika klasyfikacje statystyczne wyrobów. Przy czym, jeże ...

W jakiej wysokości naliczane są odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości w razie nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32a lub 32e ustawy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na pismo Pana z dnia 05.11.2003 r. (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjno-sanitarnych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do konsumpcji, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z zaświadczeniem o numerze REGON, w/w działalność gospodarcza zakwalifikowana została do grupy 85.20 PKWiU - "usługi weterynaryjne".br. Moim zdaniem, przychody z prowadzonej przez mnie działalności podlegają opodatkowaniu wg stawki 3%.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 par. 1 oraz art. 14 a par. 1- 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ) w związku z Pani wnioskiem dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegopostanawianie potwierdzić stanowiska ...

1. Sąd uchyla zaskarżoną decyzję, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania. Okoliczność niezawiadomienia skarżącej o prowadzeniu dowodu z zeznań świadków nie jest uchybieniem przesądzającym o treści zaskarżonej decyzji, nie można bowiem podzielić poglądu, że podstawę wznowienia postępowania stanowi nieuczestniczenie strony w jakiejkolwiek czynności postępowania bez względu na jej wpływ na treść rozstrzygnięcia. Ponadto - skoro skarżąca została prawidłowo zawiadomiona o wszczęciu postępowania kontrolnego, pouczona o prawach i obowiązkach kontrolowanego, była powiadamiana o terminach czynności kontrolnych, zapoznana z treścią kwestionowanych dokumentów i miała możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego, nie można zatem skutecznie wywieść, że została pozbawiona prawa, wynikającego z art. 123 § 1 ordynacji podatkowej. 2. Niespójność art. 56 § 1 ordynacji podatkowej z art. 12 ust. 2 pkt 1 i art. 21 pkt 4 ustawy o NBP dotyczy wyłącznie kwestii formalnych, tj. formy ogłoszenia oraz organu ogłaszającego stopy procentowe, i nie może stanowić podstawy do postawienia tezy o bezprzedmiotowości wskazanego przepisu ordynacji podatkowej. 3. Paragraf 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych istotnie nie precyzuje żadnego specjalnego sposobu dokumentowania przez podatnika przewidywania okresu używania środka dłużej niż rok. Organy podatkowe nie przekraczają zatem granic swobodnej oceny dowodów, uznając, że wpisując samochód osobowy do ewidencji środków trwałych podatnik przewidywał używania tego środka dłużej niż rok. 4. Z treści art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, a koszt musi być faktycznie poniesiony, natomiast posiadane dowody muszą dokumentować czynność (zdarzenie gospodarcze), która rzeczywiście miała miejsce w związku z prowadzoną działalnością. Ciężar dowodu istnienia tego związku spoczywa na podatniku.

Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1743/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 12.07.2002 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie uchyliła decyzją Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 15.03.2002 r. i określiła ...

1. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 2. Zasady wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów art. 56 § 1a i art. 165b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009r., które wprowadzają obniżoną stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku złożenia prawnie skutecznej korek ...

Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku dokonania przez Spółkę po dniu 01 stycznia 2009 r. korekty zaliczek na podatek dochodowy - za lata do 31.12.2008 r., jak również za lata następne, co do których nie ma obowiązku składania deklaracji, Spółka ma prawo zastosować do powstałej zaległości w zaliczkach obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku dokonania przez Spółkę po dniu 01 stycznia 2009 r. korekty zaliczek na podatek dochodowy - za lata do 31.12.2008 r., jak również za lata następne, co do których nie ma obowiązku składania deklaracji, Spółka ma prawo zastosować do powstałej zaległości w zaliczkach obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

CIT w zakresie możliwości stosowania wskazanych kursów waluty dla ustalenia różnic kursowych przy zapłacie odsetek od zaciągniętych pożyczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 35 ms