Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zielona szkoła

dotyczy odliczenia wydatków związanych z pobytem na zielonej szkole w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana zapytanie złożone w dniu 8.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczeń wydatków w ramach ulgi na cele rehabilitacyjn ...

Pytania podatnika dot.: stosowania szczególnej procedury /tzw. VAT-marża/ przy świadczeniu usług turystyki /PKWiU 63.30/, prawa do zastosowania 7% stawki podatku VAT do organizowanych przez nią kolonii i zielonych szkół, obozów i prawa do odliczenia podatku naliczonego przy korzystaniu z obcych usług noclegowych, gastronomicznych i transportowych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Biura Usług Turystycznych "X", z dnia 16 maja 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2005r., znak: US/PP/443/23/2005/BM stanowiące interpretację co do zakresu i ...

Czy usługa wynajmu pokoi i wyżywienia dla "zielonych szkół" i kolonii będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku Pani xxxxxxxxxxxxx, z dnia 05 maja 2005 ( data wpływu do tut. organu podatkowego - 06.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w s ...

Czy przychody będące dofinansowaniem z MOPR na obiady dla dzieci sporządzane przez ajenta w stołówce szkolnej oraz wpłaty rodziców za „zielone lekcje” i kolonie letnie stanowią o wysokości obrotu Szkoły obligującego placówkę do rejestracji w podatku od towarów i usług, po przekroczeniu kwoty 10.000 euro (art. 113 ustawy VAT)?

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż Szkoła Podstawowa w Zabrzu jest jednostką budżetową, której podstawową działalnością jest realizowanie zadań edukacji.Placówka oprócz realizowania zadań edukacji, w ramach swojej „działalności”: Zapewnia uczniom możliwość korzystania z żywienia. W tym celu placówka wynajmuje pomieszczenie kuchenne ajentowi, który przygotowuje p ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy organizacji wycieczki, kolonii lub zielonej szkoły przy wykorzystaniu własnego majątku – zakwaterowanie we własnym obiekcie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Zwolnienie z opodatkowania wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku zwolnione są:1. dopłaty do „zielonej szkoły” organizowanej przez:a) szkołęb) biuro turystyczne,2. dopłaty do wycieczek szkolnych organizowanych przez:a) szkołę,b) biuro turystyczne.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 22 września 2009 r. Nr ILPB2/415-637/09-4/MK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy ...

Czy dofinansowanie do wyjazdu dzieci na „zielona szkołę” zwolnione jest z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Jakie są skutki podatkowe dofinansowania ze środków obrotowych firmy wypoczynku dzieci i młodzieży w formie „zielonej szkoły” i „zielonego przedszkola”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 55 ms